Polish League Actifit (#POLIAC) Season Six Introduction

avatar
(Edited)
Authored by @browery

POLIAC1.png

Admittedly, there is still a lot of time left until the start of the new season and you are taking advantage of the regeneration period, but don't forget that on 01 January 2022 we are starting the Sixth Season of the Polish Actifit League (#POLIAC). I have planned two new features for the new season. The first is this profile, which will be used to show the progress of the competition in the three leagues. You read "in three leagues" correctly, because the second new feature is the third-lowest division. The line-up for the third league is still being completed, so if you know someone who would like to join the fun please let him/her know that this is a possibility.

Co prawda do początku nowego sezonu zostało jeszcze sporo czasu i korzystacie z okresu regeneracyjnego, ale nie zapominajcie, że 01 stycznia 2022 roku ruszamy z Szóstym Sezonem Polish League Actifit (#POLIAC). Na nowy sezon zaplanowałem dwie nowości. Pierwszą z nich jest ten profil, który będzie wykorzystywany do prezentacji postępów rywalizacji w trzech ligach. Tak dobrze przeczytaliście "w trzech ligach", bo drugą z nowości jest właśnie trzecia najniższa klasa rozgrywkowa. Skład trzeciej ligi jest wciąż kompletowany, więc jeśli znacie kogoś, kto chciałby dołączyć do zabawy proszę dać mu/jej znać, że jest taka możliwość.

The rules of the tournament remain unchanged. In the first and second league, there will be 16 participants each, who will compete every day for one month with each other in two duels. The winner of a duel receives 3 points and the loser receives zero. In the event of a tie, each receives 1 point. The schedule will be generated and announced on 29 December 2021 for all three leagues, by which time I will also be accepting applications and inviting participants to the third league (unless I complete 16 participants before then).

Zasady turnieju pozostają bez zmian. W pierwszej i drugiej lidze będzie po 16 uczestników, którzy codziennie przez miesiąc będą rywalizować z każdy z każdym w dwóch pojedynkach. Zwycięzca pojedynku otrzymuje 3 pkt, a przegrany zero. W przypadku remisu każdy otrzymuje po 1 pkt. Terminarz rozgrywek zostanie wygenerowany i ogłoszony 29 grudnia 2021 roku dla wszystkich trzech lig, do tego czasu będę też przyjmował zgłoszenia i zapraszał uczestników do trzeciej ligi (chyba, że wcześniej skompletuję 16 uczestników).

As in previous seasons, there is no entry fee to participate, but if anyone would like to contribute to the prize pool it is, as always, welcome. For my part, I will donate 50 HBD and 10000 AFIT to the prize pool, with AFIT being used to reward the most active participants in all levels of the competition. HBD prizes will be split between the top four participants in leagues 1 and 2.

Podobnie jak w poprzednich sezonach udział w rozgrywkach jest bez żadnych opłat wpisowych, jednakże gdyby ktoś chciał dorzucić się do puli nagród to jest to jak zawsze mile widziane. Ze swojej strony przekaże do puli nagród 50 HBD i 10000 AFIT, przy czym AFIT będzie wykorzystywane do premiowania najbardziej aktywnych uczestników na wszystkich szczeblach rozgrywek. Nagrody HBD będą podzielone między czterech najlepszych uczestników w 1 i 2 lidze.

The two worst participants in leagues 1 and 2 are relegated to the lower leagues 2 and 3 respectively. In their place, the two best participants from the 2nd and 3rd league are promoted to the 1st and 2nd league respectively.

Dwóch najgorszych uczestników w 1 i 2 lidze spada do niższej ligi, odpowiednio 2 i 3 ligi. Na ich miejsce awansuje dwóch najlepszych uczestników z 2 i 3 ligi, odpowiednio do 1 i 2 ligi.

POLIAC2.png

In League 1, the competitors are: @browery; @bucipuci; @cezary-io; @dirkzett; @flaxz; @grecki-bazar-ewy; @manuvert; @mariya36; @masoom; @merthin; @pagane; @practicaleric; ;@ptaku; @sandraa1; @sk1920 & @venan.


Competing in League 2 are: @asia-pl; @cryptospa; @davidesimoncini; @davidthompson57; @ervin-lemark; @homesteadlt; @ilodz24hd; @kiel91; @krakonos; @matthew1; @pjansen; @racibo; @romualdd; @stefannikolov; @wallee & @zimnaherbata.


Competing in League 3 are: @axel-mccornstack; @deepresearch; @dontcare89; @fredkese; @giulius; @griega; @guurry123; @kpreddy; @kwsnomzys; @liftslikealady; @markhodge; @martusamak; @notak; @soluce07; @stewie.wieno & @ykretz.sports.


Mark in your calendar that the 6th season of Polish League Actifit (#POLIAC) is back on 1 January 2022.

Join #POLIAC Community. Stay tuned, see you soon.


Piotr A. Marszalek.png0
0
0.000
37 comments
avatar

Congratulations @poliac! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 300 upvotes.
Your next target is to reach 400 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

The Hive Gamification Proposal for 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

STOP

0
0
0.000
avatar

Notifications have been disabled. Sorry if I bothered you.
To reactivate notifications, drop me a comment with the word NOTIFY

0
0
0.000
avatar

Dorzucam "wpisowe" 5 HBD i 10K AFIT :)

0
0
0.000
avatar

Dziękuję w imieniu uczestników.

0
0
0.000
avatar

Myślę że 1 liga to za wysokie progi dla mnie, zwłaszcza w zimie czyli podczas greckiej pory deszczowej ;)

0
0
0.000
avatar

Ewcia, ktoś musi odpaść, ale nie sądzę żebyś to była Ty.

0
0
0.000
avatar

I hope by then I'll find a place where I can walk too. It's no fun here. There are only smelly streets surrounded by walls or construction sites and a boring beach.

I could of course photograph well oiled tourists at the skin cancer meet and great every day

0
0
0.000
avatar

Great. We are ready :)

I can contribute occasional TipU vote for this account and 10,000 AFIT as well. TO which account should I send AFIT?

@tipu curate

0
0
0.000
avatar

Thanks ☺️👍
Thank you for AFIT, pls send it to this account. 🎅🙃

0
0
0.000
avatar

Hmm, a stupid question. How do you do this? I can't find a button in the Actifit wallet to transfer AFIT to another account...

0
0
0.000
avatar

There is no stupid question, there are just stupid people who afraid to ask :)

First, you have to "Move AFIT to Hive-Engine"

screenshot-actifit.io-2021.12.12-23_31_08.png

There is no possibility to transfer AFIT from "Your AFIT Balance" directly to someone else.

Or there is another way, buy AFIT on Hive-Engine.

0
0
0.000
avatar

So, nothing has changed in the last couple of years? YOu still can't withdraw tr transfer AFIT at will ...

This is one major thing I don't like about the project. You don't really have your tokens.

The other is that nothing really new has happened in a long time.

OK, I'll buy them on #hive-engine and transfer them there to the @poliac account.

Have a great week.

0
0
0.000
avatar

Haha you can send it even without transferring to H-E. There is tipping option under profile section from where you can do this😁

0
0
0.000
avatar

Can navigate to https://actifit.io/poliac and there you have tipping option.

Screenshot_20211215-000428.jpg

0
0
0.000
avatar

You right, but @poliac doesn't have Actifit account. This account is created just for running the tournament.

0
0
0.000
avatar

Hi! There are no seperate Actifit accounts. Every account on hive can login to Actifit.io. So they are the same. BTW thanks for adding my name to league 3. I'm ready😁😁!

0
0
0.000
avatar

All the best to all contestants

0
0
0.000
avatar

Thanks for adding me @browery, my friend!
I've given you a follow and subscribed to the community as well!
I see quite a few familiar faces in the leagues, the best of luck to everyone!
Have an awesome week, Lee :)
!ALIVE

0
0
0.000
avatar

You are in my league Lee😎😁

Keep your guns ready lol!

0
0
0.000
avatar

Excellent stuff! 😎
I'll have to watch my step!!!! 😁
!ALIVE

0
0
0.000
avatar

Owww yeah💪🤘🤘!

Common on boys and girls 😎😎! I'm ready ⛹️⛹️

0
0
0.000
avatar

@poliac I want to participate in 6th season of Polish League Actifit (#POLIAC).
How can I do this?

0
0
0.000
avatar

Hi, @ziabutt3836 thank you for your interest in #POLIAC, unfortunately, the number of participants is limited and we are full now.
I put on the waiting list, if someone will not post reports in the previous week I will change you for him.

0
0
0.000