Update the arrival time of Covid Vaccine in Thailand ประมาณการระยะเวลาได้รับวัคซีนโควิดในประเทศไทย

in GEMS2 months ago
สำหรับวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับหลักร้อย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยเป็นจำนวน 365 ราย เป็นจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศ 250 ราย กลุ่มแรงงานต่างด้าวจำนวน 99 ราย และผู้ที่เดินทางจาสกต่างประเทศที่อยู่ในสถานกักกันของรัฐจำนวน 16 ราย หลายจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกมาตรการควบคุมและป้องกันที่เป็นแนวทางจากส่วนกลางรวมไปถึง มาตรการเพิ่มเติมให้สอดคล้องแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ก็ขอร้องทุกคนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ และดูแลสุขลักษณะในการใช้ชีวิตตั้งแต่การล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม

A medical worker shows a syringe with the Sinovac Biotech vaccine against the COVID-19 coronavirus at a healthcare centre in Yantai, in eastern China’s Shandong province on January 5, 2021: Photo by STR / AFP via THAI PBS World

ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องประเด็นร้อนของสังคมเพราะว่าผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 มีการตรวจพบจากผู้เล่นการพนันจากบ่อนในหัวเมืองใหญ่ การลักลอบเดินทางเข้าประเทศของคนงานไทย หรือแม้กระทั่งขบวนการค้าแรงงานต่างชาติอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่มาของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในประเทศไทย สำหรับแรงงานต่างชาติเป็นอะไรที่น่าสงสารเป็นที่สุด แต่คนที่ต้องถูกลงโทษดำเนินคดีควรจะเป็นบุคคลขบวนการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำการลักลอบค้าแรงงานต่างด้าวจนผิดกฎหมาย ส่วนทั่วโลกสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน โดยเฉพาะประเทศที่เจริญแล้วอย่างเช่น ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ หรือประเทศญี่ปุ่น หลายประเทศได้รับมอบวัคซีนและได้ดำเนินการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนของตนเอง

Source :The Matter

ในส่วนประเทศไทยในช่วงแรกมีการคาดการณ์ว่าวัคซีนโควิด-19 จะมาถึงและสามารถฉีดได้ตอนกลางปี 2021 เป็นต้นไป ที่เป็นวัคซีนจากการพัฒนาวิจัยจาก AstraZeneca และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดของประเทศอังกฤษ แต่เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยข้อมูลจาก นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา โฆษกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุขว่า ปลายเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 แสนโดส สำหรับประชาชนจำนวน 1 แสนคน โดยวัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนจาก บริษัท Sinovac Biotech บริษัทผลิตวัคซีนสัญชาติจีน และจะมีการนำวัคซีนจากบริษัทดังกล่าวเข้ามาเพิ่มเติมเป็นระยะ จนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 อีกจำนวน 26 ล้านโดสเป็นวัคซีนโควิด-19 จาก AstraZeneca สามารถดูข้อมูลได้จาก Infographic ด้านบน

ในระยะแรกของการได้รับวัคซีนโควิด-19 จะครอบคลุมประชากรของประเทศไทยจำนวน 50 เปอร์เซ็นต์ และได้มีการสั่งจองวัคซีนจาก AstraZeneca อีก 35 ล้านโดสในระยะที่สอง ซึ่งเพียงพอและครอบคลุมประชาชนคนไทยจำนวน 66 ล้านคน

Sort:  

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.

Your post has been voted as a part of Encouragement program. Keep up the good work!
Try https://ecency.com and Earn Points in every action (being online, posting, commenting, reblog, vote and more).
Boost your earnings, double reward, double fun! 😉

Support Ecency, in our mission:
Ecency: https://ecency.com/proposals/141
Hivesigner: Vote for Proposal

Congratulations @andyjim! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 comments. Your next target is to reach 2500 comments.
You got more than 3250 replies. Your next target is to reach 3500 replies.
You received more than 3000 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 4000

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP