avatar

𝕥𝕙𝕖𝟘𝟙𝕔𝕣𝕠𝕨

𝓒𝓻𝓸𝔀𝓛𝓪𝓷𝓭
𝕊𝕡𝕒𝕟𝕚𝕤𝕙 𝕄𝕠𝕕𝕖𝕣𝕒𝕥𝕠𝕣 𝟙𝕌ℙ // 𝔾𝕦𝕚𝕕𝕖 𝕊𝕥𝕖𝕖𝕞-𝕌𝔸 ,ℙ𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕋𝕖𝕞𝕡𝕝𝕠, ℝ𝕖𝕡𝕠𝕝𝕝𝕠 // 𝕊𝕥𝕖𝕖𝕞 𝕄𝕠𝕟𝕤𝕥𝕖𝕣 ℙ𝕝𝕒𝕪𝕖𝕣.