avatar

𝕵𝖔𝖍𝖆𝖓 𝕱. 🎮

╰𝐀 𝐠𝐚𝐦𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐥𝐨𝐰-𝐬𝐩𝐞𝐜 𝐩𝐜 | 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐞𝐭𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫╮