Картини створені Midjourney/ Pictures created by Midjourney

avatar

Всім привіт.

Довгий час не випадало нагоди написати щось цікаве, корисне. І ось одного разу на теренах інтернету мене зацікавила комбінація слів «Нейромережа» та «Картини». Чомусь тоді мені це здалось абсурдним і не сумісним. Я продовжив пошуки та дуже скоро відкрив для себе нове, цікаве слово «Midjourney».

Впевнений, що багато хто з вас вже знайомий з цим словом і далі все буде нецікаво, але для тих хто про нього не чув розкажу трохи більше. «Midjourney» — це незалежна дослідницька лабораторія, яка досліджує нові способи мислення та розширює можливості появи людського роду. Окрім цієї мережі є й інші але зараз мова не про це. Я розкажу як користуватись даним ресурсом.

Переходимо на їх Сайт.

На цій сторінці шукаємо кнопку «Sign In». Далі нас перекине в сторінку Discord де ми ознайомимось з умовами для входу.

Читаємо умови і якщо вас все влаштовує авторизуємось. Потім потрапляємо у свій кабінет де будуть показуватися наші роботи. Так, як ми поки нічого не створювали тут буде пусто.

Є кілька шляхів взаємодіяти з цією нейромережею: через Discord бот та через сайт. З останнім у мене виникли проблеми тому і скористався першим способом. Переходимо за посиланням https://discord.gg/midjourney і відразу бачимо сторінку та картинки які були згенеровано іншими користувачами.

Шукаємо на боковій панелі пункт "#newbies" і переходимо. На момент написання цієї статті саме такого тега не було тому я вибрав схожий.

Перейшовши у вибраний пункт бачимо відразу багато картинок згенерованих системою які постійно поновлюються.
Знизу у полі вводу пишемо «/imagine». Далі система автоматично підтягне напис «/imagine prompt:» і нам буде необхідно тільки ввести необхідний текст.

Система згенерує чотири різні варіанти. Тут мушу попередити, що розробники проєкту відразу просять користувачів не бути дурними та вписувати тільки пристойні речі. Мені здається той хто буде вводити щось заборонене то потрапить у бан. Ось посилання на текстовий варіант покрокового користування сервісом https://midjourney.gitbook.io/docs/.

Мені хотілось по новому подивитись на вулик, тому я вводив наступні комбінації:
Abstract hive

futuristic hive

Ви можете спробувати ввести ці ж слова і я впевнений що результат буде геть іншим. Для генерації не великої картинки (512х512 пікселів) системі необхідний час (орієнтовно 20 сек.). За цей час можна спостерігати як нейромережа створює ці картинки.

Звичайно це тільки частина з того що поки може мережа тому чекаю збільшення функціонала цієї нейромережі. В найближчому майбутньому вже важко буде розрізнити що створила людина, а що система.

Пропоную кожному спробувати створити щось цікаве та унікальне. Також було б круто якби ви прикріпили сюди те що вийшло у вас.

Надіюсь ця інформація була для вас цікавою.


Hello everybody.

For a long time there was no opportunity to write something interesting and useful. And so one day on the Internet I was interested in the combination of the words "Neuronetwork" and "Pictures". For some reason, it seemed absurd and incompatible to me at the time. I continued my search and very soon discovered a new, interesting word "Midjourney".

I am sure that many of you are already familiar with this word and everything will be uninteresting, but for those who have not heard about it, I will tell you a little more. Midjourney is an independent research laboratory that explores new ways of thinking and empowering the emergence of the human species. In addition to this network, there are others, but now we are not talking about it. I will tell you how to use this resource.

Go to their Site.

On this page, we are looking for the "Sign In" button. Next, we will be transferred to the Discord page, where we will familiarize ourselves with the conditions for entering.

We read the conditions and if everything suits you, we authorize. Then we get to our office where our works will be displayed. As we haven't created anything yet, it will be empty.

There are several ways to interact with this neural network: through the Discord bot and through the site. I had problems with the latter and used the first method. We go to the link https://discord.gg/midjourney and immediately see the page and pictures that were generated by other users.

We look for the item "#newbies" on the sidebar and go there. At the time of writing this article, there was no such tag, so I chose a similar one.

After going to the selected item, we immediately see many pictures generated by the system, which are constantly updated.
Write "/imagine" in the input field below. Next, the system will automatically pull up the inscription "/imagine prompt:" and we will only need to enter the necessary text.

The system will generate four different options. Here I must warn that the developers of the project immediately ask users not to be stupid and to enter only decent things. It seems to me that whoever enters something prohibited will be banned. Here is a link to a text version of the step-by-step service https://midjourney.gitbook.io/docs/.

I wanted to look at the hive in a new way, so I entered the following combinations:
Abstract hive

futuristic hive

You can try typing the same words and I'm sure the result will be completely different. The system needs time (approximately 20 seconds) to generate a small image (512x512 pixels). During this time, you can observe how the neural network creates these pictures.

Of course, this is only a part of what the network can do so far, so I expect an increase in the functionality of this neural network. In the near future, it will be difficult to distinguish what was created by a person and what was created by the system.

I suggest that everyone try to create something interesting and unique. It would also be cool if you attached what you came up with here.

I hope this information was interesting for you.0
0
0.000
5 comments
avatar

Wow, that's some pretty cool images! I will give it a try myself! Thank you for sharing.

0
0
0.000
avatar

Thanks, you're welcome. Glad you liked it!)

0
0
0.000
avatar

Congratulations @detroyt31! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 400 upvotes.
Your next target is to reach 500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveFest⁷ Meetings Contest
HiveFest⁷ - Participate in the Balls of Steel tournament and get a new badge
New badge - LEO Power Up Day - September 15, 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Hmmm... I wait when some one makes what hands this works ☺👌

0
0
0.000