Around The World: Challenge - #2/5 EVALUATION (vyhodnocení)


logoATW.gif(Google translate from Czech)

Mám problém. Jak mám sakra vybrat nejlepší fotografii, když jsou všechny úžasné :-)
I have a problem. How the hell am I supposed to pick the best photo when they're all amazing :-)


Welcome to the second round of photo contest judging for all Hive users
Vítejte u vyhodnocení druhého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Úroveň našich soutěžících neustále roste. Kvalitní fotografie ze zajímavých míst, které v cestovních katalozích nenajdete.
Dnešní výlet bude opravdu zajímavý. Podíváme se na devět míst. Ostrovy, hory, pomník a jeden zvědavý osel. To vše dnes uvidíte.

Před zahájením výletu tu mám jednu poznámku:
Všechny fotografie odkazují na původní články autorů fotografií.

A pak tu máme náhled na výsledky hlasování v anketě:
The level of our competitors is constantly increasing. High-quality photos of interesting places that you won't find in travel catalogs.
Today's trip will be really interesting. We look at nine places. Islands, mountains, a monument and one curious donkey. You will see all this today.

Before starting the trip, I have one note:
All photos refer to the original articles by the authors of the photos.

And then we have a preview of the voting results in the poll:

Snímek obrazovky pořízený 2024-05-26 15-30-12.png
linka1.png

Začneme ve Španělsku u La Pedriza nedaleko Madridu. @actifit-godfish tu potkal na jedné ze svých procházek zvědavého osla. Fotografie obdržela cenu za účast na soutěži.
We start in Spain at La Pedriza near Madrid. @actifit-godfish met a curious donkey here on one of his walks. The photo received an award for participation in the competition.

actifit-godfish-2.jpeg


O Madeiře (Portugalsko) se říká, že je to ostrov věčného jara. @phortun nám kousek ostrova představil při pohledu z botanické zahrady ve městě Funchal. Fotografie získala třetí cenu.
Madeira (Portugal) is said to be the island of eternal spring. @phortun introduced us to a piece of the island as seen from the botanical garden in the city of Funchal. The photo won the third prize.

phortun-2.jpg


Dalším, dnes navštíveným, ostrovem je La Tortuga (Venezuela). @alfrin nám z neobydleného ostrova nabídl pohled na mangrovníky. Fotografie obdržela cenu za účast na soutěži.
Another island visited today is La Tortuga (Venezuela). @alfrin offered us a view of the mangroves from an uninhabited island. The photo received an award for participation in the competition.

alfrin-2.jpg


Jižní ostrov Nového Zélandu nám pravidelně představuje @vcclothing. Podíváme se na jednu cestu do Queenstownu. Fotografie získala třetí cenu.
The South Island of New Zealand is regularly presented to us by @vcclothing. Let's take a look at the road to Queenstown. The photo won the third prize.

vcclothing-2.jpeg


Po delším čase se znovu podíváme do Austrálie. @new.things se vrátil z cest po Japonsku a pozval nás relaxovat do Sirromet Winery – Mount Cotton, Queensland. Fotografie získala první cenu.
After a long time we will look again in Australia. @new.things returned from his travels in Japan and invited us to relax at Sirromet Winery - Mount Cotton, Queensland. The photo won the first prize.

new.things-2.jpeg


Filipíny. Už jsme tady kdysi byli. @suteru nás pozval na ostrov Mactan k pomníku národního hrdiny Lapu – Lapu. Tento bojovník dokázal porazit armádu Ferdinanda Magellana. Fotografie získala druhou cenu.
Philippines. We've been here before. @suteru invited us to the island of Mactan to the monument of the national hero Lapu - Lapu. This warrior was able to defeat the army of Ferdinand Magellan. The photo won the second prize.

suteru-2.png


@ansoe z Myanmaru nás pozval k jezeru Inle. Mine Thauk Bridge je jediná možnost, jak se suchou nohou dostat z Maing Thauk do sídliště uprostřed bažin a rýžových polí. Fotografie získala speciální cenu s právem účasti na doplňkové soutěži o nejlepší fotografii měsíce května.
@ansoe from Myanmar invited us to Inle Lake. Mine Thauk Bridge is the only way to get from Maing Thauk to the housing estate in the middle of swamps and rice fields on dry foot. The photo received a special prize with the right to participate in the supplementary competition for the best photo of the month of May.

ansoe-2.jpeg


Minulý týden jsme byli na severu Ruska a dnes se podíváme na jih, na Kavkaz. Na dohled od Elbrusu je Velký Bermamyt (2 600 mnm). Tady (tuším, že na vyhlídce Amfiteatr) vyfotil @eto-ka orientální tanečnice. Fotografie získala první cenu.
Last week we were in the north of Russia, and today we will look to the south, to the Caucasus. Within sight of Elbrus is Big Bermamyt (2,600 masl). @eto-ka took a picture of an oriental dancer here (I guess at the Amphiteatr viewpoint). The photo won the first prize.

eto-ka-2.jpg


Poslední zastávku našeho výletu s ATW si uděláme v Moravskoslezském kraji. @vaclavs nás pozval na Ondřejník, jeden z vrcholů Beskyd. Vypadá to, jako by stál na samotném okraji světa :-). Fotografie získala druhou cenu.
The last stop of our trip with ATW will be in the Moravian-Silesian Region (Czech Republic). @vaclavs invited us to Ondřejník, one of the peaks of the Beskydy mountains. It looks like he is standing at the very edge of the world :-). The photo won the second prize.

vaclavs-2.jpgKterá cestovní kancelář vás vezme i do míst, kam se běžně necestuje? Nevím jak jinde, ale tady, na Hive, to je jedině ATW :-).
Which travel agency will take you to places you don't normally travel to? I don't know how else, but here, at Hive, it's only ATW :-).

linka1.png

Než se rozloučíme,
zbývá už jen rozdat ceny za vítězné fotografie,
Before we part,
all that remains is to give away the prizes for the winning photos,

Snímek obrazovky pořízený 2024-05-26 19-53-31.png
Snímek obrazovky pořízený 2024-05-26 20-00-17.png
Snímek obrazovky pořízený 2024-05-26 19-53-00.png

poděkovat autorům fotografií za pozvání na zajímavá místa, pogratulovat vítězům a také poděkovat porotě z discordu:
thank the authors of the photos for inviting them to interesting places, congratulate the winners and also thank the jury from discord:

@zirky, @speko, @jjprac, @vaclavs, @pavelsku, @s4b4t0n, @josemalavem, @tom45, @tazi

Také tímto děkuji všem, kdo hlasovali pomocí ankety.
I would also like to thank everyone who voted using the poll.


Máte zájem o tuto soutěž, ze které ještě nikdo neodešel bez odměny?
V tom případě klikněte na konci článku na logo (gif) soutěže a přečtěte si pravidla pro účast na soutěži :-).
Are you interested in this competition, from which no one has left without a reward?
In that case, click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and read the rules for participating in the competition :-).


linkaATW.png
tazilogo.gif
linkacz.png
czlogo.png
linka1.png
#aroundtheworld

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů.
Note:
These photos are the property of the rated authors.


0
0
0.000
4 comments
avatar

Thank you for the prize 🙏
Great shots everyone!!
!LUV

0
0
0.000