ထိပ်ဆုံးကို ရောက်ဖို့(To Reach The Top) --- _______ If we want to rea ...

avatar


ထိပ်ဆုံးကို ရောက်ဖို့(To Reach The Top)If we want to reach the top, we have to dare to give up everything when we need to.

This is natural truth.


#myanmar #hive-myanmar #ccc #palnet #neoxian #thinking

@ansoePosted via D.Buzz0
0
0.000
6 comments
avatar

ရောက်ချင်ရင် တက်ပါ
!PIZZA

0
0
0.000
avatar

တက်နေတယ်လေ(ကုန်‌ဈေးနှုန်းတွေ‌)

0
0
0.000
avatar

ရောက်ချင်လျှင် လျှောက်ပါ

0
0
0.000
avatar

လျှောက်တော့ လျှောက်နေတာပဲ ခက်တာ လူကမရွေ့ပဲ အောက်က ဘုတ်ပြားကပဲရွေ့နေတယ် 😁

0
0
0.000
avatar

Congratulations @ansoe! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 8250 replies.
Your next target is to reach 8500 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - November 1st 2021 - Hive Power Delegation
Bee ready for the 2nd Hive Power Up Month challenge!
Trick or Treat - Share your scariest story and get your Halloween badge
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000