You are viewing a single comment's thread from:

RE: sp-circle-jerks

in #reakcjalast year

Jestem mało gramotny więc chciałem się upewnić - czy to znaczy że mi się dostało za tipu?