You are viewing a single comment's thread from:

RE: sp-circle-jerks

in #reakcjalast year

No ta, lepiej zamiast wspierać się nawzajem to dawać downvoty wszystkim wokół bo przecież to pomoże wszystkim :) .... Szkoda słów

Posted using Partiko Android