You are viewing a single comment's thread from:

RE: Olimpia Station Berlin

in #polish2 years ago

Podobny "antyczny" stadion olimpijski jest w Amsterdamie. W porównaniu do nowoczesnych obiektów sportowych wyglądają niezwykle.