You are viewing a single comment's thread from:

RE: Vote exchange - the cancer that survived H21/H22 and growing fast

in #polishlast year

Mówmy otwarcie. Skoro jeszcze twierdzisz dwa kółka to po imieniu prosze.

Posted using Partiko Android

Sort:  

Ogłoszę gdy skończę z sp jerks - po kolei, wszystko ma swój czas. Nie wstyd Ci tak rypać innych autorów?