You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czas na spokój, szacunek, budowanie

in #polishlast year

Wszystko będzie dobrze zobaczysz :D
Jeszcze tylko niech cena steem pójdzie w górę

Posted using Partiko Android