Tough day // Ciężki dzień

in actifit •  4 months ago  (edited)

[EN] This day didn't start off well. I couldn't sleep at night and I was on my feet from 5:00 a.m. onwards. Additionally I couldn't find any important documents that I had to present at school. Fortunately, I was satisfied with the documents I had already prepared.

Before walking my daughter to the kindergarten I went for a walk with my dog. My wife today had to take care of things in Berlin, so we went to kindergarten together, then I drove my wife to the railway stationand and I drove to Luckenwalde to school.

In addition, I had to consider over the weekend whether I wanted to stay in the group with which I am currently studying, or whether I wanted to change. I completely forgot about it.

At 10:30 a.m. the man from the school administration came to our classes. He copied from me the documents needed for the Ministry and asked about my decision to stay in the group. I was wondering for a while. I thought of all the pros and cons and decided that I wanted to change, because I had so much material to make up for that I would have to sit at night to make up for it all.

That's why from tomorrow I'm in a different language group, which is doing the same material, but which started to do it much later. I hope that now I will be able to learn and catch up in grammar, because I care about it the most, and which will be very useful on the exam.

After school I still had to go to the office and take care of some things, so at home I was just before 3:00 pm.

In the evening I had a walk with my dog and I'm tired that I'm going to sleep right now. I don't even want to watch the match Poland - Slovenia. I need to sleep.


[PL] Ten dzień nie zaczął się zbyt dobrze. W nocy nie mogłem spać i już od godziny 5:00 byłem na nogach. Dodatkowo nie mogłem znaleźć ważnych dla mnie dokumentów, które musiałem przedstawić w szkole. Na szczęście wystarczyły mi te dokumenty, które miałem już przygotowane wcześniej.

Przed odprowadzeniem córki do przedszkola poszedłem jeszcze z psem na spacer. Żona dzisiaj musiała załatwić sprawę w Berlinie, więc razem pojechaliśmy do przedszkola, później odwiozłem żonę na dworzec i pojechałem do Luckenwalde do szkoły.

Dodatkowo miałem przez weekend zastanowić się czy chcę pozostać w grupie, z którą się aktualnie uczę, czy wolę zmienić. Kompletnie o tym zapomniałem.

O 10:30 przyszedł do nas na zajęcia lekcyjne facet z administracji szkoły. Skserował ode mnie dokumenty potrzebne dla Ministerstwa i zapytał o moją decyzję w sprawie pozostania w grupie. Chwilę się zastanawiałem. Myślałem o wszystkich za albo przeciw i stwierdziłem, że chcę zmienić, bo materiału do nadrobienia mam tyle, że musiałbym siedzieć po nocach, żeby to wszystko nadrobić.

Dlatego od jutra jestem w innej grupie językowej, która realizuje ten sam materiał, ale która zaczęła o wiele później jego realizację. Mam nadzieję, że teraz spokojnie będę mógł się uczyć i nadrobić zaległości w gramatyce, bo na niej mi najbardziej zależy, a która bardzo przyda się na egzaminie.

Po szkole jeszcze musiałem jechać do urzędu i załatwić pewną sprawę, więc w domu byłem chwilę przed godziną 15:00.

Wieczorem zaliczyłem jeszcze spacer z psem i jestem już tam zmęczony, że zaraz idę spać. Nawet nie chce mi się oglądać meczu w telewizji Polska - Słowenia. Trzeba się wyspać.

11586

Daily Activity

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

To za tydzień posty będą w trzech językach :)

Zastanawiam się nad niemieckim zamiast angielskiego. Chyba nawet lepiej bym sobie wszystko powtarzał. Może już od jutra raporty w języku niemieckim 😉

Posted using Partiko Android

Oh mein Gott!

Congratulations @baro89! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1000 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 2000

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 71.875 AFIT tokens for your effort in reaching 11586 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 29.26% upvote via @actifit account. 28.50% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial