Flames of Power - a series of energetic pictures of flames / Płomienie mocy - seria energetycznych zdjęć płomieni

in Photography Lovers22 days ago (edited)

o0.JPG

We have a fireplace and a large supply of wood on the plot. Usually, in the evening there is a fire in the fireplace. We put logs of wood in the fireplace, which first needs to be lit, and then just add more pieces of wood. Staring at the fire, I calm down, I trance, I feel the warmth emanating from the fireplace.

Na działce mamy kominek i duży zapas drewna. Przeważnie wieczorem w kominku pojawia się ogień. Wkładamy do kominka kłody drewna, które najpierw trzeba rozpalić, a później po prostu się je dokład. Wpatrując się w ogień uspokajam się, transuję, czuję ciepło bijące od kominka.

o1.JPG

Have you ever wondered what happens to a flame, for example, from a candle in space, in weightless? It turns out that the fire is very much suffocated because, due to the lack of oxygen, the phenomenon of convection does not occur, which forms a flame under earthly conditions.

Czy zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się z płomieniem, np. ze świecy w kosmosie, w stanie nieważkości? Okazuje się, że ogień jest mocno zduszony, ponieważ ze względu na brak tlenu nie dochodzi do zjawiska konwekcji, która w ziemskich warunkach kształtuje płomień.

02.JPG

Fire was considered one of the four elements in the classical concept of Empedocles, further developed by Aristotle. In turn, in China, fire was one of the five elements (next to water, wood, metal, and earth). Fire in different cultures and epochs had symbolic meanings; it was, for example, a symbol of life, vital energy (or simply - energy), the male principle. Fire was also the source of catastrophes: fires, hence - apart from its positive symbolism - it is sometimes a symbol of horrific violence in various cultures.
Source: Wikipedia

Ogień był uważany za jeden z czterech żywiołów w klasycznej koncepcji Empedoklesa, rozwiniętej następnie przez Arystotelesa. Z kolei w Chinach ogień był jednym z pięciu żywiołów (obok wody, drewna, metalu i ziemi). Ogień w różnych kulturach i epokach miał przypisane znaczenia symboliczne; był np. symbolem życia, energii witalnej, (lub po prostu – energii), pierwiastka męskiego. Ogień bywał też źródłem katastrof: pożarów, stąd – oprócz symboliki pozytywnej – bywa w różnych kulturach symbolem gwałtowności wzbudzającej grozę.
Źródło: Wikipedia

o4.JPG

It's amazing to look at these golden flames of fire. First, they are small, the fire burns gently. Its strength and the size of the flames gradually increase. Sometimes it feels as if the fire is melting as if its flames are melting. The flames lengthen and the crackles of wood can be heard.

To niesamowite patrzeć na te złote płomienie ognia. Najpierw są małe, ogień pali się delikatnie. Stopniowo zwiększa się jego siła oraz wielkość płomieni. Czasami mam wrażenie jakby ogień się topił, jakby jego płomienie się rozpływały. Płomienie wydłużają się, słychać trzaski drewna.

05.JPG

In these photos you can see the fire burning with all its might, with its full strength. It is powerful. It's good that it's tame by the walls of the fireplace.

Na tych zdjęciach widać jak ogień płonie z całych sił, swoją pełną mocą. Jest potężny. Dobrze, że okiełznany ścianami kominka.

06.JPG

07.JPG

Do you like staring at the fire? Fire from the fireplace, from the campfire, or from a burning candle?

Lubicie wpatrywać się w ogień? Ogień z kominka, z ogniska, albo z płonącej świecy?

08.JPG

09.JPG

Sort:  

Ogień jest zaliczany do jednego z pięciu (?) żywiołów, i co ciekawe przypisuje mu się pewne właściwości świadczące o jego specyficznej formie istnienia. Może właśnie dlatego niektóre społeczności traktują go bardzo wyjątkowo. Przed laty byłem świadkiem ugaszenia niesfornie rozprzestrzeniającego się płomienia z płonących kartek papieru. Samym spojrzeniem, jakby od niechcenia. W obecności około setki lub więcej świadków. W opowieściach o możliwościach wyjątkowych ludzi, potrafiących kontrolować żywioły może być zawarta jakaś prawda, której ze względu na brak aparatu poznawczego (technologia) nie jesteśmy w stanie dotknąć. Także tego... Ciekawe to...

To zależy kto liczy ;) Wg Wiki Grecy uważali ogień za 4 żywioł, a Chińczycy za piąty. Tak, bardzo ciekawa historia z tym gaszeniem płomienia przy pomocy spojrzenia, być może kiedyś, wraz z rozwojem nauki da się to jakoś wytłumaczyć. A może nie, czasem różne kwestie wymykają się takim rozumowym wytłumaczeniom.

Just reading and seeing your images is very relaxing. I managed to transport myself there, thanks.