You are viewing a single comment's thread from:

RE: Color or B/W?

in Photography Lovers2 months ago

Když se podívám okem technika, tak barevné. Vidím víc detailů :-)