งานที่ ๓ แล้วจ้าาาา☺️☺️☺️☺️ ผลงานลูกหลาน สุดใจ สวยมากจ้า![](https://ip ...

in D.Buzz4 months ago

งานที่ ๓ แล้วจ้าาาา☺️☺️☺️☺️ ผลงานลูกหลาน สุดใจ สวยมากจ้า

Posted via D.Buzz

Sort:  

Congratulations @nareebun! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 HP as payout for your posts and comments.
Your next payout target is 500 HP.
The unit is Hive Power equivalent because your rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - March 1st 2021 - Hive Power Delegation