You are viewing a single comment's thread from:

RE: SUNSET SATURDAY IV, PHOTOPHILE PHOTOGRAPHY CONTEST MY ENTRY

in Hive PH4 months ago

Ang ganda... Sa tuwing makakakita ako ng ganito, ang sarap huminga ng malalim at masambit na salamat sa Dios sa buong araw na lumipas... (^_^)