You are viewing a single comment's thread from:

RE: The Wizard And I- Wicked Audition Video

in Threespeak5 months ago

Given na Yung maganda boses, magaling kumanta and on point sa lahat NG notes. Yung facial expression Yung importante at Kung pano mo dadalhin yung audience Kung saan mo sila gusto dalhin at anong gustong emosyon and gusto mong ipadama sa kanila. Perfect! You got it all..... At dahil Jan, Yan Ang next requested song ko. Hehehe.