Handmade wooden toy - rattle, with pebbles inside / Ręcznie robiona drewniana zabawka - grzechotka, z kamykami w środku

in Toys on Hivelast month

za3ab.jpg

I want to show you a toy made of wood, hand carved and painted. I saw her at my friend, an ethnologist, who is very interested in folk tradition and likes to buy handicrafts. It's probably some folk rattle that children used to play in the past.

Chcę wam pokazać zabawkę zrobioną z drewna, ręcznie wystruganą i pomalowaną. Zobaczyłam ją u mojej koleżanki, etnolożki, która bardzo interesuje się tradycją ludową i lubi kupować rękodzieła. To pewnie jakaś ludowa grzechotka, którą bawiły się dzieci w przeszłości.

za1b.jpg

But even now, and even when you're an adult, it's fun to twist this rattle, it makes interesting sounds. All in all, it could serve as such an extraordinary instrument, and at the same time be useful for playing with children.

Ale nawet teraz i nawet gdy jest się dorosłym, fajnie jest pokręcić, potrząsnąć tą grzechotką, wydobywa ciekawe dźwięki. W sumie mogłaby służyć jako taki nietuzinkowy instrument, a jednocześnie być użyteczna do zabawy z dziećmi.

z0ab.jpg

I think wood is a wonderful material for making toys and I regret that so many toys are now made of plastic. The stones inside are also cool about this rattle. I think it's great to create toys from what is around us, pieces of nature, such as these pebbles, which can contain some memories. For example, if these stones were brought back from some nice trip. Such a toy immediately takes on a different emotional charge. It is not simply an object, but it evokes deeper emotions in us, awakens memories.

Myślę, że drewno jest wspaniałym tworzywem do produkcji zabawek i żałuję, że teraz tak dużo zabawek produkuje się z plastiku. Fajne w tej grzechotce są też kamienie w środku. Tak sobie myślę, że świetnie jest tworzyć zabawki z tego, co nas otacza, kawałków natury, takich jak te kamyczki, które mogą zawierać w sobie jakieś wspomnienia. Na przykład, gdyby te kamienie przywieźć z jakiejś fajnej wycieczki. Taka zabawka od razu nabiera innego ładunku emocjonalnego. Nie jest po prostu przedmiotem, ale wywołuje u nas głębsze emocje, budzi wspomnienia.

za5ab.jpg

za4ab.jpg

Sort:  

Let's see if the luv-bot is working. If you get over 5 luv, you should be able to send 3 per day for free.

!LUV

Thanks :) What is luv? Is it possible to exchange luv for other coins somewhere? For btc?

Yeah, it can be exchanged for other things on hive-engine, but it's not worth much now. In 3 hours I'll be able to use the bot again and send you 3 more. Then you can use the bot.

The people who made the token want to distribute them to people so if you have 5 in your wallet, you can call the bot on someone and it will give up to 3 tokens per day. For me it's just something kind of fun.

Hmmm.

!LUV 2

Hi @katiefreespirit, you were just shared some LUV thanks to @fronttowardenemy. :) Having at least 5 LUV in your wallet enables you to give up to 3 LUV per day, for free. See the LUV tokens in your wallet at https://hive-engine.com or learn about LUV at https://peakd.com/@luvshares

Hi @katiefreespirit, you were just shared some LUV thanks to @fronttowardenemy. :) Having at least 5 LUV in your wallet enables you to give up to 3 LUV per day, for free. See the LUV tokens in your wallet at https://hive-engine.com or learn about LUV at https://peakd.com/@luvshares

Congratulations @katiefreespirit! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Wow that is so cool! It would be a toy for annoying a person like my mother! 😂