You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tak przecież mówią, że to tylko teorie spiskowe- czy na pewno?

in Folwark4 months ago