You are viewing a single comment's thread from:

RE: Open your eyes! Steals your hive?!

in LeoFinance3 months ago

Ja robiłem to samo, kilka razy. Niewiele to pomaga, myślę że cenę HBD uda się obniżyć dopiero po hardforku