Desire

in hive-165469 •  last month  (edited)

На протязі тижня я не раз ловил себе на думках, що були сформовані на основі того чи іншого бажання. Акцентуючи увагу на своїх бажаннях ми отримуємо додаткову внутрішню мотивацію до діяльності. Я багато часу приділяю самопізнанню (в ті моменти, коли в мене з'являється вільна хвилина) і радий, що маю таку змогу. На своєму прикладі я неодноразово переконувався в амбівалентності власних бажань. Нереально постійно хотіти чогось одного. На фоні впливу безлічі факторів формуються наші бажання, найбільшу роль, на мою думку, відіграють соціальні взаємодії, самопочуття та емоційний фон в якому ми перебуваємо. В такому круговороті бажань легко загубити основні пріоритети, та і пріоритети в сучасному світі не можуть залишатись постійно одними і тими ж самими. К знайти вихід? Якби я знав :) Єдине, що можу сказати, що 5-10 хвилини на планування дня та на аналіз основних подій дня можуть реально допомогти у відслідковуванні своїх пріоритетів на протязі дня, що минув.

Over the course of a week, I repeatedly caught myself thinking that it was formed on the basis of one or another desire. By focusing on our desires, we get additional intrinsic motivation for action. I spend a lot of time self-knowledge (in those moments when I have a free moment) and I am glad that I have such an opportunity. By my example, I have repeatedly been convinced of the ambivalence of my own desires. It is unrealistic to always want something alone. Against the background of the influence of many factors, our desires are formed, the greatest role, in my opinion, is played by social interactions, well-being and the emotional background in which we are. In such a cycle of desires, it is easy to lose the main priorities, and the priorities in the modern world cannot remain the same all the time. How find a way out? If I only knew :) The only thing I can say is that 5-10 minutes for planning the day and analyzing the main events of the day can really help in keeping track of your priorities throughout the day.

IMG_20200329_110455_Snapseed.jpg

Дякую за увагу всім, хто читав ці слова. Гарного Вам часу доби та стабільності бажань.

Thank you for your attention to everyone who read these words. Have a good time of day and stability of desires.

10% від виплат даної статті я відправляю на своєрідний “депозитний” рахунок своєму синові @andruto. На мою думку заощадження на блокчейні HIVE буде набагато цікавішим за будь-який депозит, що я знаю.
I send 10% of the payments of this article to a kind of "deposit" account to my son @andruto. In my opinion, saving on the HIVE blockchain will be much more interesting than any deposit that I know of.

Весь зміст створено автором за псевдонімом @cranium для однойменного блогу на блокчейні HIVE. Використання будь-яких матеріалів дозволено лише після погодження з автором.
Все содержимое создано автором за псевдонимом @cranium для одноименного блога на блокчейне HIVE. использования любых материалов разрешено только после предварительного согласия автора. 
All content was created by the author under the pseudonym @cranium for the blog of the same name on the HIVE blockchain. The use of any materials is allowed only after agreement with the author.

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

AD

I am preparing a new proposal, very interesting ...

Готовлю новое предложение, очень интересное ...

Posted in HIVEUAJoin Team Ukraine Social MediaVote Our Witness
image.pngJoin the community!image.pngTelegram Chat - TwitterInterview 4.png❤️🚀VOTE❤️🚀

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

А так дійсно, планування та аналіз важливі моменти в будь якій діяльності.

На протязі тижня я не раз ловил себе на думках, що були сформовані на основі того чи іншого бажання.

Дякую, так значно краще.

Йой, уважно перечитайте перше речення))

Дякую!