COVID-19 is not a fiction!!!

in hive-165469 •  last month 

Сьогодні помер мій колега О. Це була дуже добра людина, яка за свої 52 роки встигла врятувати велику кількість людських життів. Це дуже трагічна історія, одною з причин якої став COVID-19. Це вже друга смерть пов’язана з COVID-19 у людей, яких я безпосередньо знаю. Признаюсь, це лякає.

My colleague O. died today. He was a very good person who managed to save a large number of lives in her 52 years. This is a very tragic story, one of the reasons for which was COVID-19. This is the second death associated with COVID-19 in people I know directly. I confess, it's scary.


pixabay.com

Горе, в сім’ю мого колеги прийшло біля місяця тому, коли його старший брат В (58 років), також медичний працівник, захворів на COVID-19. Незважаючи на зв’язки та можливості та найкраще лікування з усіма необхідними засобами підтримки життєдіяльності (ІВЛ, цілодобовий нагляд та реанімаційні заходи), тиждень тому брат В помер. Колега О не зміг справитись з внутрішнім напруженням та переніс інфаркт. Ситуація погіршилась коли почала з’являтись температура, обстеження на COVID-19 були не однозначні (одне з 3-х обстежень виявилось позитивним). Реанімаційні заходи на протязі 2-х днів не принесли результату і мій колега О відправився до свого брата. Вони були в розлуці всього 7 днів. Жах…

Grief came to my colleague's family about a month ago when his older brother B, 58, also a health worker, fell ill with COVID-19. Despite the connections and opportunities and the best treatment with all the necessary means of life support (ventilation, round-the-clock supervision and resuscitation measures), brother B died a week ago. Colleague O could not cope with internal tension and suffered a heart attack. The situation worsened when the temperature started to appear, the tests for COVID-19 were ambiguous (one of the 3 tests was positive). Resuscitation measures for 2 days did not work and my colleague Oh went to his brother. They were separated for only 7 days. Horror…

Ця подія змусила мене задуматись над тим, наскільки я готовий до смерті. На 100% підготуватись не реально. Думаю ніхто не очікує того, що “скоро” помре. І майже завжди (за виключенням похилого віку), смерть трапляється неочікувано (хоча, з віком готовності померти не стає більше). Взагалі, чи реально підготуватись до смерті? Думаю ні. Хіба що частково - можна спланувати самі важливі речі.

This event made me think about how ready I am to die. It is not realistic to prepare 100%. I don't think anyone expects to die "soon". And almost always (except in old age), death happens unexpectedly (although, with age the readiness to die does not become more). In general, is it realistic to prepare for death? I think, no. Except in part - you can plan the most important things.

Враховуючи все вище перераховане, я вирішив присвятити сьогоднішній день для “підготовки”. Давно потрібно було це зробити. Сьогодні я напишу заповіт, та напишу детальну інструкцію що робити з моїми криптоактивами, якщо не дай Боже, щось трапиться. Заодно, я спробую відслідкувати свої “істинні” бажання, що прокидаються саме в таких екстремальних умовах. Якщо я не помиляюсь, такі практики називаються медитаціями на актуалізацію близькості смерті. Нікому не раджу повторювати дану практику, якщо тільки ви не впевнені в стійкості свого психічного здоров’я. Хоча, це найкращий (найшвидший) шлях розібратись чого ви хочете насправді.

Given all the above, I decided to dedicate today to "preparation". It has long been necessary to do so. Today I will write a will and write detailed instructions on what to do with my cryptocurrencies, God forbid, something will happen. At the same time, I will try to track my "true" desires, which wake up in such extreme conditions. If I'm not mistaken, such practices are called meditations to actualize the nearness of death. I do not advise anyone to repeat this practice unless you are confident in the sustainability of your mental health. Although, this is the best (fastest) way to figure out what you really want.

Бережіть себе та своїх близьких – дотримуйтесь елементарних заходів безпеки.

Take care of yourself and your loved ones - follow basic safety measures.

10% від виплат даної статті я відправляю на своєрідний “депозитний” рахунок своєму синові @andruto. На мою думку заощадження на блокчейні HIVE буде набагато цікавішим за будь-який депозит, що я знаю.
I send 10% of the payments of this article to a kind of "deposit" account to my son @andruto. In my opinion, saving on the HIVE blockchain will be much more interesting than any deposit that I know of.

Весь зміст створено автором за псевдонімом @cranium для однойменного блогу на блокчейні HIVE. Використання будь-яких матеріалів дозволено лише після погодження з автором.
Все содержимое создано автором за псевдонимом @cranium для одноименного блога на блокчейне HIVE. использования любых материалов разрешено только после предварительного согласия автора. 
All content was created by the author under the pseudonym @cranium for the blog of the same name on the HIVE blockchain. The use of any materials is allowed only after agreement with the author.

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

AD

I am preparing a new proposal, very interesting ...

Готовлю новое предложение, очень интересное ...

Posted in HIVEUAJoin Team Ukraine Social MediaVote Our Witness
image.pngJoin the community!image.pngTelegram Chat - TwitterInterview 4.png❤️🚀VOTE❤️🚀

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Прежде всего конечно хочу выразить свои соболезнования. Дальше будет сухой и прагматичный текст.

1300 смертей за 3,5 месяца карантина, в то время когда от сердечно сосудистых и онкологии никто не считает чтобы не охуели все вокруг. От осложнений от сезонного гриппа точно умирает Больше, ещё в самом начале об этом говорили, а теперь убедились. Масочный синдром исключительно запугивания ради. Элиты решились на самую хитрую аферу первого 20-летия 21 века.

А смерти боятся не стоит. Там все только начинается)

Жму руку)

1300 смертей за 3,5 месяца карантина.

Масочный синдром исключительно запугивания ради.

Элиты решились на самую хитрую аферу первого 20-летия 21 века.

Согласен.

Просто не нужно наплевательски относиться к банальной личной гигиене. Если есть возможность лишний раз продизенфицировать руки, чего этого не сделать? Хотя, даже в этом банальном деле лучше соблюдать меру, а то дырки можно протереть.

Вот да.