Murals in the center of Warsaw recalling the 78th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising and presenting the profiles of women who took part in the uprising / Murale w centrum Warszawy przypominające o 78 rocznicy powstania w getcie warszawskim

in Haveyoubeenhere20 days ago (edited)

0pow.jpg

A few days ago, on April 19, it was the 78th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising. At 12 o'clock sirens started hearing in the city, and a loud sound of church bells was also heard. In previous years, when people were walking on the streets of Warsaw that day, people were coming to passers-by offering to attach a yellow paper daffodil, which is a symbol of this uprising, to their clothes. This year, yellow murals with the portraits of women who took part in the Warsaw Ghetto Uprising also appeared at the Centrum metro station in Warsaw.

Kilka dni temu, 19 kwietnie była 78 rocznica powstania w getcie warszawskim. O 12 w mieście zaczęły wyć syreny, a także słychac było głośny dźwięk dzwonów kościelnych. W poprzednich latach, gdy spacerowało się tego dnia po ulicach Warszawy do przechodniów pochodziły osoby oferujące przypięcie do ubrania papierowego, żółtego żonkila, który jest symbolem tego powstania. W tym roku przy stacji metro Centrum w Warszawie pojawiły się także żółte murale z sylwetkami kobiet, które brały udział w powstaniu w getcie warszawskim.

1pow.jpg

It was written on one of the walls: "April 19 is the 78th anniversary of the outbreak of the Warsaw Ghetto Uprising. Every year POLIN Museum invites you to participate in the Daffodils campaign, reminding about those who fought in the ghetto. This year we want to commemorate women in particular - during the uprising they distributed illegal press, looked after the wounded, were liaison officers and fought with weapons in their hands. The mural shows nine of them. Get to know them better on the website: Polin."

Tak było napisane na jednej ze ścian: "19 kwietnia przypada 78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Co roku muzeum POLIN zaprasza do udziału w akcji Żonkile, przypominającej o tych, którzy walczyli w getcie. W tym roku pragniemy szczególnie upamiętnić kobiety - w czasie powstania kolportowały nielegalną prasę, zajmowały się rannymi, były łączniczkami i walczyły z bronią w ręku. Mural przedstawia dziewięć z nich. Poznajcie je lepiej na stronie: Polin."

2pow.jpg

This is how Mira Fuchrer, a participant in the uprising, a woman from the photo above was described: "Mira Fuchrer (1920, Warsaw - May 8, 1943, Warsaw) - was a Zionist, liaison officer of the Jewish Fighting Organization and participant in the Warsaw Ghetto Uprising. needle symbol on the mural). As a liaison officer, she also traveled to ghettos outside of Warsaw. In February 1943, she took part in an attack on the Judenrat's money and the transfer of 100,000 zlotys obtained there to the ŻOB staff. she fought in the central ghetto together with Mordechaj Anielewicz They died on May 8, 1943 in the bunker of the uprising headquarters at 18 Miła Street. On May 7, he was with her at Franciszkańska Street. On May 8, in Miła Street, he shot her first, then himself. By the decision of President Bolesław Bierut, on April 19, 1948, Mira Fuchrer was awarded the Silver Cross of the Virtuti Militari War Order. The accounts repeat the opinion that she was a very beautiful young woman (hence the butterfly symbol on the mural). "
Source: Polin

Tak opisano Mirę Fuchrer, uczestniczke powstania, kobietę ze zdjęcia powyżej: "Mira Fuchrer (1920, Warszawa – 08.05.1943, Warszawa) – była syjonistką, łączniczką Żydowskiej Organizacji Bojowej i uczestniczką powstania w getcie warszawskim. W getcie pracowała w kooperatywie krawieckiej (stąd symbol igły na muralu). Jako łączniczka wyjeżdżała także do gett poza Warszawą. W lutym 1943 roku wzięła udział w napadzie na kasę Judenratu i przekazanie zdobytych tam 100 tysięcy złotych do sztabu ŻOB. Akcja zakończyła się powodzeniem. W czasie powstania w getcie warszawskim Mira Fuchrer walczyła w getcie centralnym, razem z Mordechajem Anielewiczem. Zginęli 8 maja 1943 roku w bunkrze dowództwa powstania przy ul. Miłej 18. Tak to wydarzenie wspominał Marek Edelman: "Anielewicz miał dziewczynę, taką ładną, jasną, ciepłą. 7 maja był z nią u nas, na Franciszkańskiej. 8 maja, na Miłej, zastrzelił najpierw ją, potem siebie. Decyzją prezydenta Bolesława Bieruta, 19 kwietnia 1948 roku, Mira Fuchrer została odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. W relacjach powtarza się opinia, że była bardzo piękną młodą kobietą (stąd symbol motyla na muralu)."
Źródło: Polin

3pow.jpg

I admire the courage of these women and I am glad that they were commemorated in this way. Now anyone who wants to can get to know their stories and see what they looked like.

Podziwiam odwagę tych kobiet i cieszę się, że zostały upamiętnione w ten sposób. Teraz każdy kto chce, może poznać ich historie, a także zobaczyć jak wyglądały.

4p.jpg

5p.jpg

6p.jpg

And this is the center of Warsaw seen from there - the Palace of Culture and Science and the surrounding buildings - skyscrapers.

A to centrum Warszawy widziane z tamtych okolic - Pałac Kultury i okoliczne budynki - drapacze chmur.

7p.jpg

8p.jpg

It was difficult for me to take photos from a distance, including more female portraits, because on one side there was a tent with photos and pro-life slogans, and on the other side, a street church was just setting up and a moment later a meal for the needy was to be served. But I managed to take a lot of photos anyway.

Miałam utrudnione robienie zdjęć z oddali, obejmujących większą ilość kobiecych portretów, bo z jednej stronie ustawiony był namiot ze zdjęciami i z hasłami prolife, a z drugiej właśnie rozstawiał się kościół uliczny i chwilę później miał być wydawany posiłek dla potrzebujących. Ale i tak udało mi się zrobić sporo fotek.

9p.jpg

10p.jpg

11p2.jpg

I think it is a very important mural and a history lesson at the same time. Children passing by the metro can ask their parents what kind of women they are, adults can deepen their knowledge on this subject. I really like this important and needed initiative.

Myślę, że to bardzo ważny mural i jednocześnie lekcja historii. Dzieci przechodzące w okolicach metra mogą zapytać rodziców co to za kobiety, dorośli mogą pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Bardzo mi się podoba ta ważna i potrzebna inicjatywa.

1pp.jpg

Sort:  

Hiya, @LivingUKTaiwan here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1180.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

Thank you @LivingUKTaiwan 🥰

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!