VentuSky – The Best Weather Forecast Online [eng/срп] ВентуСкај – најбоља временска прогноза на мрежи

in STEMGeekslast month

Ventusky20200918_122236.jpg


Who else is waiting for TV News to hear the weather forecast? It’s so outdated, so 20th Centurish…


So far, you have been able to find precise meteorological data for about three days in advance on the network with some effort. However, it was not easy to find a place where you could get a good visual representation of the movement of air masses that would free you of independent interpretation of numerical data. Well, that’s where the Ventusky web application is second to none. It was developed in collaboration with Marek Mojzik and Martin Prantl for the Czech meteorological company InMeteo based in Pilsen.

This application uses the same data sources as many other online sites, but it’s visually so much better done that you’ll probably forget about the competition as soon as you visit this location for the first time. The main provider of meteorological data for Ventusky is DWD (Deutscher Wetterdiens) and NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). However, the radar layers have several other country-specific sources. All used sources are sumarized on the page Data sources.”

As can be seen at the very beginning, the meteorological elements are color-coded with constant wind animation. For example, the first picture shows a cloud cover – white is a complete cloud, and blue is a clear sky. There are shades between them, and white lines indicate the direction of the wind in a certain territory.

On the left you select the meteorological elements that interest you. There are the following elements: Temperature two meters above the ground, subjective temperature, precipitation, radar display, satellite display, cloudiness, wind speed, wind gusts, air pressure (the most important element of weather forecasting), thunderstorms, humidity, waves, snow cover, and lately all the more important – air pollution. In addition, you can choose from several automatic display models that differ in time and space resolution.

In the picture below you can see yesterday’s situation when Greece was hit by a storm called Ianis…

Ко још чека Дневник да чује временску прогнозу? То је тако застарело, тако 20. век…


На мрежи сте и досад уз одређени труд могли наћи прецизне метеоролошке податке за око три дана унапред. Ипак, није било лако наћи место где бисте могли добити визуелни приказ кретања ваздушних маса које би вас лишило самосталног тумачења бројчаних података. Е, баш у томе мрежна апликација Ventusky нема премца. Развијена је у сарадњи са Мареком Мојзиком и Мартином Прантлом за Чешку метеоролошку компанију InMeteo.cz са седиштем у Пилсену.

Ова апликација користи исте изворе података као и многи други сајтови на мрежи, али она је визуелно толико боље урађена, да ћете конкуренцију извесно одмах заборавити чим први пут посетите ову локацију. Главни добављачи метеоролошких података за Вентускај су немачки ДВД (Deutscher Wetterdiens) и амерички НОАА (National Oceanic and Atmospheric Administration). Међутим, радарски слојеви имају неколико других извора специфичних за земљу.

Као што се може видети на самом почетку, бојом су кодирани метеоролошки елементи уз сталну анимацију ветрова. На пример, на првој слици види се облачни покривач – бела боја је потпуна облачност, а плава ведро небо. Између су нијансе, а беле линије означавају правац ветра на одређеној територији.

Са леве стране бирате метеоролошке елементе који вас занимају. Ту су следећи елементи: Температура на два метра изнад тла, субјективна температура, падавине, радарски приказ, сателитски приказ, облачност, брзина ветра, налети ветра, ваздушни притисак (најважнији елемент предвиђања времена), олује с грмљавином, влажност ваздуха, таласи, снежни покривач, и у последње време све важније – загађење ваздуха. Уз то, можете бирати неколико модела аутоматског приказивања који се разликују по временској и просторној резолуцији.

На доњој слици можете видети јучерашњу ситуацију кад је Грчку погодила олуја звана Јанис…

Ventusky20200918_121848.jpg
Ianis, Precipitations / Јанис, приказ падавина

Ventusky20200918_122312.jpg
Ianis, Satellite / Јанис, сателитски приказ…and today you already can see how much Ianis has weakened and moved south. At the bottom of the window you have a timeline where you can go ‘into the future’ to see what the weather will be like. However, do not overdo it – the weather forecast is reliable only up to three days in advance, since the movement of air masses is, to be sure, still unpredictable. Climate impacts are numerous and changes too quick to be able to count on an accurate long-term forecast.

…а данас већ можете видети колико је Јанис ослабио и померио се јужно. У дну прозора имате временски низ којим можете поћи ‘у будућност’ да видите какво ће време бити. Ипак, немојте претеривати – временска прогноза поуздана је само до три дана унапред, пошто је кретање ваздушних маса истини за вољу, још увек непредвидиво. Климатски утицаји су бројни и исувише се брзо мењају да бисте могли рачунати на тачну дугорочну прогнозу.

Janis20200919_211636.jpgWhat is missing?

The application has been translated into more than 40 languages, including Serbian (Settings button, upper right corner) so it will be easier for you to navigate. It is not easy to find a flaw in such an application. If there is a possibility to further improve it, then it could be the simultaneous display of data pairs, for example simultaneous visualization of clouds and precipitation, or clouds and air pressure, or air pressure and precipitation… It would be best to simply allow the selected data include additional as overlap at the option of the user.

In any case, this application is a formidable example of how science and technology can fit into a clear and very useful application that can become your reliable pocket meteorologist, freeing you of the attachment to the TV screen…

Шта недостаје?

Апликација је преведена на више од 40 језика, међу којима је и српски (тастер Settings у горњем десном углу), тако да ће вам сналажење бити олакшано. Оваквој апликацији није лако наћи ману. Ако постоји могућност да се она и даље унапреди, онда би то могло бити истовремено приказивање парова података, на пример истовремена визуелизација облачности и падавина, или облачности и ваздушног притиска, или ваздушног притиска и падавина… Најбоље би било једноставно омогућити да се на изабране податке укључе додатни по избору корисника.

У сваком случају, ова апликација набољи је пример како се наука и технологија могу уклопити у јасну и веома корисну апликацију која може постати ваш поуздани џепни метеоролог, и ослободити вас везивања за ТВ екран…
* * *

Related links:

SpaceX – Dragon Crew Launch, Second Attempt
May 30th, 2020

Coronavirus: True Story of 5G
May 21st, 2020

SpaceX – The Greatest Texas Fireworks Factory!
Feb. 29th, 2020

Elon Musk — A “Visionary”
Nov. 23rd, 2019

Musk’s Fireworks and Heaven Pollution
Nov. 21st, 2019

Rudolph Beats Elon Musk!
Dec. 26th, 2018

Chinese Artificial Sun
Nov. 16th, 2018

PHOTO&VIDEO REVOLUTION: New Sensor Technology!
Oct. 30th, 2018

Waiting For Elon’s Journalism Ranking Site
July 8th, 2018

Planet Apple
Apr. 30th, 2018

Don't Panic! It's Just Another Space Hoax!
Apr. 20th, 2018

Moth in Space and other NASA bloopers 😊
Mar. 27th, 2018

Fake Moon Landing
Nov. 23rd, 2017

How brain works – Tatyana Chernigovskaya
May 1st, 2017HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

Hey, windy.com is the same!

Thanks, @valerianis, it is quite similar indeed. Windy.com has even more data, but the looks are not so clean and nice. Also, I don’t like their policy of ‘sign in if you want everything’…

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 23 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
8