Axeman's Travelfeed - Saint Barnabas Monastery Part #02 (15 Photos)

in QUAC29 days ago

Today we continue our journey (started some half year ago...) to Saint Barnabas Monastery located near Famagusta on Norther Cyprus.

Just to remind the story behind...


Сьогодні ми продовжуємо нашу візуальну подорож (розпочату десь пів року тому ...) отож вирушаймо до монастиря Святого Варнави, що знаходиться поблизу Фамагусти на північному Кіпрі.

Згадаймо історію...


This trip was few years ago to the Norther part of Cyprus, which is basically is still unrecognized (have official relations with Turkey only). One of the most sad cases in a recent history caused quite huge migrations of Greek Cypriots and Greek Turks from one side of the island to another and quite a strict border between them for quite a long time then.
This cause quite an abnormal mixture of cultural elements, like a Mosques being established in a previously Byzantine and then Orthodox churches, abandoned Greek cemetery's and so on... Very unusual to see really

Saint Barnabas Monastery is actually orthodox. And being on present Norther and Muslim part of the Island is still tries to survive as quite a big museum with various activities around. Though you could see on a story below, general condition is far from the excellent. Well, Norther Cyprus facing too many economical problems still due not being recognized territory... Even no direct flight possible from outside, only from Turkey


Ця поїздка була кілька років тому до північної частини Кіпру, яка в основному досі не визнана (офіційні стосунки мають лише з Туреччиною). Один із найсумніших випадків у новітній історії спричинив досить величезні міграції грецьких кіпріотів та грецьких турків з одного боку острова до іншого і досить жорсткий кордон між ними протягом досить тривалого часу.
Це спричиняє надзвичайну суміш культурних елементів, таких як мечеті, створені в за візантійських часів, а потім додались православні церкви, занедбані грецькі кладовища та інші мовчазні свідки історії.. Насправді дуже незвичайне видовище що накладає не аби яке враження.

Монастир Святого Варнави насправді православний. Перебуваючи на сучасній північній та мусульманській частині острова, все ще намагається вижити як досить великий музей з різними заходами навколо. Хоча ви могли бачити на сюжеті нижче, загальний стан далеко не відмінний. Північний Кіпр стикається із занадто багатьма економічними проблемами, все ще через те, що не визнається офіційною територією ... Навіть неможливий прямий політ ззовні, лише з Туреччини.


Back to the Monastery, and here is short information taking from SOURCE

Quote

The St Barnabas monastery and Icon museum is situated close to the Royal Tombs between Tuzla and Salamis. The site consists of a church, now serving as an icon museum, the monastery, now housing an archaeological collection, and a chapel housing the remains of the saint.

The building that we see today dates from the 1750s. Once the centre of the Cyprus Orthodox church, the monastery is still in good condition. Outside the church there is a courtyard, surrounded on three sides by buildings that once housed the monks and pilgrims coming to pray at the monastery.
About 100 yards from the monastery, there is a small mausoleum built on the spot where the saint's remains were discovered. There are 14 steps which take you down to the cave under the building where the body of St Barnabas was hidden by his friends. The tomb was renovated (which included building the steps) in 1953.

In 1991, a restoration project was started. The church has been restored and has been turned into a more comprehensive icon museum with the addition of new icons. The garden was redone, and the rooms of the monastery have become an archaeological museum. The monastery of St Barnabas is very important to the Orthodox Church, and is considered a place of pilgrimage.

Unquote


Повернімось до монастиря, і ось коротка інформація, взята з ДЖЕРЕЛА

Цитата

Монастир і музей ікон Святого Варнави розташований недалеко від Королівських гробниць між Тузлою та Саламіном. Пам'ятка складається з церкви, яка зараз служить музеєм ікон, монастиря, в якому зараз знаходиться археологічна колекція, та каплиці, де зберігаються останки святого.

Будівля, яку ми сьогодні бачимо, датується 1750-ми роками. Колись центр кіпрської православної церкви, монастир все ще перебуває в хорошому стані. Поза церквою є внутрішній дворик, з трьох боків оточений будівлями, де колись мешкали ченці та паломники, що приходили молитися до монастиря.
Близько 100 ярдів від монастиря є невеликий мавзолей, побудований на тому місці, де були виявлені останки святого. Є 14 сходинок, які ведуть вас до печери під будівлею, де тіло святого Варнави було заховано його друзями. Могила була відремонтована (що включала будівництво сходів) у 1953 році.

У 1991 році було розпочато проєкт реставрації. Церква відреставрована і перетворена на більш просторий музей ікон з додаванням нових ікон. Сад був перероблений, а кімнати монастиря перетворилися на археологічний музей. Монастир Святого Варнави е дуже важливий для православної церкви та вважається місцем паломництва.


Here is next set of photos providing further visual details of this amazing example of ancient architecture


Ось наступна серія фотографій, що відкривають різноманітні візуальні деталі цього дивовижного прикладу давньої архітектури.


2016_05_10_131112.jpg


2016_05_10_131091.jpg


2016_05_10_131092.jpg


2016_05_10_131094.jpg


2016_05_10_131099.jpg


2016_05_10_131106.jpg


2016_05_10_131108.jpg


2016_05_10_131109.jpg


2016_05_10_131124.jpg


2016_05_10_131137.jpg


2016_05_10_131138.jpg


2016_05_10_131141.jpg


2016_05_10_131191.jpg


2016_05_10_131039.jpg


2016_05_10_131088.jpg


CategoryTRAVEL/CITYSCAPE
CameraCanon 6D / Canon 24-70mm f/2.8L


You can buy my works in hi-resolution digital format

MAKERSPLACE

NFT Showroom

LENSY

Get your crypto VISA with REFERRAL to get 50USD bonus (certain conditions to apply)

image.png

Sort:  

Your current Rank (27) in the battle Arena of Holybread has granted you an Upvote of 12%

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 24 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
8