Vaccine for Covid-19 is our hope for New Year วัคซีนต้านโควิดคนไทยกลุ่มแรกจะได้รับคาดว่ากลางปีนี้

in GEMS2 months ago
วันนี้ก็ยังคงเป็นวันหยุดวันอาทิตย์ในช่วงวันหยุดของปีใหม่ สำหรับวันนี้ (3 ม.ค. 2564) พบผู้ติดเชื้อโควิด-19ในประเทศไทยรายใหม่เป็นจำนวน 275 คน แรงงานต่างด้าว 20 คนและผู้ติดเชื้อที่อยู่สถานกักกันของรัฐอีก 21 ราย จังหวัดใหญ่ก็มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและมีการกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ ส่วนทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ทำการสั่งปิดโรงเรียนในเขตจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 และให้ทำการจัดการเรียนการสอนในลักษณะอื่นทดแทน


ส่วนในประเทศญี่ปุ่นกำลังมีการดำเนินการพิจารณาว่าจะประกาศภาวะฉุกเฉินหรือไม่ เพราะว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนและมีสถิติเกิน 1000 คนต่อวัน ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วก็น่าตกใจแต่ก็ดีใจว่า ยังมีการออกมาแลงให้ประชาชนได้รับทราบและทำความเข้าใจ ทุกประเทศตอนนี้ต่างเฝ้าระวังเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่จากอังกฤษกันเป็นที่สุด เพราะสามารถแพร่กระจายได้เร็วและมีอาการรุนแรงมากกว่าปกติเมื่อได้รับเชื้อ ในประเทศได้พบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์จากประเทศอังกฤษ โดยเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกจำนวน 4 คนที่เดินทางมาจากอังกฤษติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 4 คนในครอบครัวและผ่านเข้าประเทศโดยถูกกักกันในสถานกักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine) เป็นโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งทำให้สบายใจได้มนระดับหนึ่งว่าเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ เพราะว่าผู้ป่วยทั้ง 4 รายอยู่ในความควบคุมและระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยผู้ป่วยยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในห้องความดันติดลบ

สำหรับผู้ที่เสี่ยงสูงเมื่อมีการติดเชื้อโรคโควิด-19 คือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดเพราะเนื่องจากอายุและทุกคนมีโรคประจำตัวแทบทั้งสิ้น จากปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน นับได้ว่าการระบาดของโรคโควิด-19 มีระยะเวลาครบ 1 ปี เมื่อเริ่มต้นของการระบาดเราทุกคนต่างคาดหวังถึงความสำเร็จของนักวิจัยทางแพทย์ในการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 และเป็นอะไรที่น่าดีใจเพราะว่าช่วงเวลาสั้นๆ ได้มาพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นผลสำเร็จที่สามารถต้านโรคโควิด-19 ได้ในระดับหนึ่ง จากที่ปกติแล้วการพัฒนาวัคซีนจะต้องใช้เวลานาน 4 – 5 ปีถึงจะประสบผลสำเร็จ ถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนต้านโควิด-19 การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและติดตามผลก็จะยังคงมีต่อไปอีกเป็นระยะมากกว่า 10 ปี

สั่งจองไปแค่ไหน ฉีดเมื่อใด ใครจะได้รับก่อน ? ดูสถานการณ์วัคซีน COVID-19 ใน 5 ประเทศ: The Matter

ในหลายประเทศรวมไปถึงประเทศไทยได้มีการทำการสั่งจองวัคซีนต้านโควิด-19 เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในประเทศ ข้อมูลจาก Infographic ด้านบนได้ทำการเปรียบเทียบปริมาณการสั่งจองวัคซีนโควิด-19 และกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นกลุ่มแรก โดยกลุ่มแรกของทุกประเทศที่จะได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ก็คือกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง และกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงของโรค และจัดลำกับการฉีดวัคซีนตามอายุของผู้ผู้ป่วย สำหรับประเทศไทยวัคซีนต้านโควิด-19 คาดว่าจะได้รับกลางปี 2021 นี้และจะเริ่มทำการฉีดวัคซีน ในระหว่างนี้เราทุกคนก็ยังคงต้องดูแลและปฏิบัติตัวเองเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม และการทำกิจกรรมใดก็ต้องมีความรู้สึกสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

Sort:  

The world is pinning its hopes on the Covid-19 vaccines produced by pharmaceutical companies, including Pfizer, Moderna and AstraZeneca.

The United States has allowed Pfizer's vaccine to be administered to its citizens under emergency use authorisation as it seeks to halt the country's massive infection rate. Meanwhile, the World Health Organization predicts that the developed world, and hopefully developing countries too, should be able to access the vaccine within two years.

The government of Thailand has pre-ordered 26 million doses of AstraZeneca's vaccine, enough for 13 million people.

Source: The Bangkok Post Newspaper


Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.


Congratulations, @andyjim Your Post Got 100% Boost By @hiveupme Curator.

upme.link

"Delegate To @hiveupme Curation Project & Earn 95% Curation Rewards"

Contact Us : CORE / VAULT Token Discord Channel or Join Us : UPMELINK Web Site

Congratulations @andyjim! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Feedback from the January 1st Hive Power Up Day
Happy New Year - Project Activity Update

Yay! 🤗
Your post has been boosted with Ecency Points.
Continue earning Points just by using https://ecency.com, every action is rewarded (being online, posting, commenting, reblog, vote and more).

Support Ecency, check our proposal:
Ecency: https://ecency.com/proposals/141
Hivesigner: Vote for Proposal