You are viewing a single comment's thread from:

RE: TIP: Když jsou knihovny zavřený

in Česky!last year

Může se hodit. Dobrý tip