You are viewing a single comment's thread from:

RE: NEEDLWORKMONDAY: HOTH - HOT OF THE HOOK

in NeedleWorkMonday7 months ago

Aba!!! Ang bongga... Ang ganda... (^_^)

Sort:  

Waiting sa gawa mo.

Dapat sana kagabi, sumakit lang ulo ko talaga dahil sa trabaho. Basta, abangan!