You are viewing a single comment's thread from:

RE: NEEDLWORKMONDAY: HOTH - HOT OF THE HOOK

in NeedleWorkMonday7 months ago

Amazing! At last, you have done it(covering the cleavage)...LOL

Sort:  

Ahehehe naka umay tagal nagawa, e repair ko pa konti yan.

Okay lang yan buti ka pa nga may nagawa ako waley..umagapang net ko.