My encounter with a beaver and trees on the Vistula River that had contact with his sharp teeth / Moje spotkanie z bobrem i drzewa nad Wisłą, które miały styczność z jego ostrymi zębami

in Amazing Nature24 days ago (edited)

b1aaa.jpg

As I mentioned in my post about the cycling trip to the Vistula River, I saw a beaver live. Now I will expand on the topic and tell you more about this meeting. Well, I was standing by the river, watching it flow, until at some point I saw there was some big animal in the water and thought it might be a beaver.

Jak już wspominałam w moim poście o wycieczce rowerowej nad Wisłę, zobaczyłam na żywo bobra. Teraz rozwinę temat i opowiem wam więcej o tym spotkaniu. Otóż, stałam nad rzeką, przyglądałam się jak płynie, aż w pewnym momencie dostrzegłam, że w wodzie jest jakiś duży zwierzak i pomyślałam, że to może być bóbr.

b2aa.jpg

I have a camera with a huge zoom and when I took the first picture, I knew it was 100% beaver. The animal was swimming towards the shore.

Mam aparat z dużym przybliżeniem i jak zrobiłam pierwsze zdjęcie, wiedziałam już, że to na 100% bóbr. Zwierzak płynął w kierunku brzegu.

b4aa.jpg

He went ashore for a moment. It was huge. He reminded me of the size of a large dog and had a long, thick coat. Unfortunately, after a while, the beaver noticed me and swam away.

Wyszedł na chwilę na brzeg. Był ogromny. Przypominał mi z wielkości dużego psa i miał długą, gęstą sierść. Niestety po chwili bóbr mnie zauważył i odpłynął.

b3a.JPG

But it was obvious that he wanted to be close to the shore, he swam towards the branches, which were many in one place. Perhaps thanks to the work of the beaver.

Ale widać było, że chce być blisko brzegu, przypłynął w kierunku gałęzi, których było sporo w jednym miejscu. Być może dzięki pracy bobra.

b3aaa.jpg

This is what his face looked like. He had small eyes and a big nose. The nose caught my attention because it was serious - huge. And those nostrils ...

The European beaver is the largest rodent in Eurasia. The body weight of a beaver varies between 20-30 kg, body length between 90 and 110 cm. The beaver is perfectly adapted to a cold-water lifestyle. Beavers can stay under water for up to 15 minutes (for comparison, otters 2-3 minutes). Beavers have the highest brain to body weight ratio among rodents. He can solve problems not only instinctively but also logically, and his intelligence is compared to that of a rat. The characteristic large, flattened tail, covered with calloused scales, acts as a rudder and propulsion in water, supports on land, is also a store of fat and the main body of thermoregulation.
Source: bialystok.lasy.gov

Tak wyglądała jego twarz. Miał małe oczy i spory nos. Nos zwrócił moją uwagę, bo był serio - ogromny. I te nozdrza...

Bóbr europejski jest największym gryzoniem Euroazji. Masa ciała bobra waha się w granicach 20-30 kg, długość ciała między 90 a 110 cm. Bóbr jest doskonale przystosowany do zimnowodnego trybu życia. Bobry mogą przebywać pod wodą do 15 minut (dla porównania wydra 2-3 minuty).Bóbr posiada najwyższy wśród gryzoni stosunek masy mózgu do masy ciała. Potrafi rozwiązywać problemy nie tylko instynktownie, ale również w sposób logiczny, a jego inteligencja jest porównywana do inteligencji szczura. Charakterystyczny duży, spłaszczony ogon, pokryty zrogowaciałą łuską pełni rolę steru i napędu w wodzie, podpory na lądzie, jest również magazynem tłuszczu oraz głównym organem termoregulacji.
Źródło: bialystok.lasy.gov

bóbr twarz1.jpg

b5aa.jpg

I was lucky to meet him during the day because beavers are nocturnal animals, and during the day they sleep and rest most of the time.

Miałam szczęście, że go spotkałam za dnia, bo bobry są zwierzętami nocnymi, a w dzień przeważnie śpią i wypoczywają.

b6aa.jpg

However, it was a short meeting, the beaver quickly swam away to another place, maybe to its burrow ... But no matter - short or long. It was wonderful to be able to see the beaver live :)

Jednakże to było krótkie spotkanie, bóbr szybko odpłynął w inne miejsce, może do swojej nory... Ale nieważne - krótko, czy długo. To było cudowne móc zobaczyć bobra na żywo :)

b7aa.jpg

b8aa.jpg

When I was driving by the Vistula River, I saw a lot of trees that had been bitten by beavers. Some, so much so that they fell completely to the ground.

Gdy jeździłam nad Wisłą widziałam dużo drzew, które zostały pogryzione przez bobry. Niektóre, do tego stopnia, że upadły całkowicie na ziemię.

b9.JPG

A few other boughs were still holding up, but it must have been a matter of time until the beavers bite them harder and also fell.

Kilka innych konarów jeszcze się trzymało, ale to pewnie kwestia czasu aż bobry mocniej je pogryzą i także upadnie.

b10.JPG

b11a.JPG

Interesting facts

Beavers easily chew through a branch several centimeters thick and fell trees with a diameter of approx. 70 cm. Usually, a tree with a thickness of several centimeters is cut down in one night, beavers return to thicker ones for several nights.
Source: wlin

Ciekawostka

Bobry bez trudu przegryzają gałąź o grubości kilkunastu centymetrów i obalają drzewa o średnicy ok. 70 cm. Zazwyczaj drzewo o grubości kilkunastu centymetrów jest ścinane w ciągu jednej nocy, do grubszych bobry powracają przez kilka nocy.
Źródło: wlin

b11.JPG

b13.JPG

Sort:  

Beavers are really interesting animals, I never saw one with my own eyes altough their population greatly increased in Croatia. You took very nice photos of this animal even if you needed to take a zoom, it is not easy to take a photo of an wild animal. Great job. 🙂

Thanks for praising my photos 🙂 I hope that someday you will also be able to see the beaver with your own eyes.

I've never seen beavers! They look so cute and fluffy! I don't know how you managed to notice it! 🦡

I saw that some large animal was swimming in the river, and there were a lot of beaver-bitten trees next to it. It is definitely easier to see it in such a neighborhood, but I was lucky anyway because as I mentioned in my post, beavers are a nocturnal animal. I wonder what he was doing there during the day :) And right it looks cute and fluffy :)