A wonderful pink magnolia and its shadow reflected on the wall / Cudowna, różowa magnolia i jej cień odbity na murze

in Amazing Nature3 months ago

mag1.JPG

Magnolia grows in front of my parent's house, for many years during its flowering period, it was nice to look out the window or go out to the terrace and see its beautiful petals. Or get close to a magnolia tree and smell it. That magnolia was white, today I'm going to show you its pink type.

Magnolia rośnie przed domem moich rodziców, przez wiele lat w czasie jej kwitnienia przyjemnie było wyjrzeć przez okno, czy wyjść na taras i zobaczyć jej piękne płatki. Albo podejść blisko magnoliowego drzewa i powąchać jak pachnie. Tamta magnolia była biała, dzisiaj pokażę wam jej różową odmianę.

mag2.JPG

I saw her while visiting the Old Orangery in The Royal Łazienki Park. Even from a distance, the pink tree delighted with its intense color. I also liked the shadow that the tree cast on the wall next to it.

Zobaczyłam ją podczas zwiedzania Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich. Już z daleka różowe drzewko zachwycało swoją intensywną barwą. Spodobał mi się też cień jaki drzewko rzucało na znajdujący się obok murek.

mag3.JPG

mag6.JPG

The genus name Magnolia was given by Charles Plumier in memory of the French botanist Pierre Magnol. Magnolias grow wild in East Asia and North America (broadly also in the northern part of South America). Outside their natural range, they are often cultivated as ornamental plants, also in Poland (about 25 species are frost-resistant to the extent that they can be cultivated in a cool temperate climate).
Source: Wikipedia

Nazwa rodzaju Magnolia została nadana przez Charlesa Plumiera dla upamiętnienia francuskiego botanika Pierre'a Magnola. Magnolie rosną dziko w Azji Wschodniej oraz Ameryce Północnej (w szerokim ujęciu także w północnej części Ameryki Południowej). Poza naturalnym zasięgiem są często uprawiane jako rośliny ozdobne, w tym także w Polsce (ok. 25 gatunków jest mrozoodpornych w stopniu umożliwiającym uprawę w chłodnym klimacie umiarkowanym).
Źródło: Wikipedia

mag5.JPG

mag7.JPG

In China, magnolia flowers are a symbol of purity and honesty, and some parts of the tree (e.g. the buds and bark of the medicinal magnolia) are used in herbal medicine to treat coughs and colds. They are taken in the form of medicinal infusions.

W Chinach kwiaty magnolii są symbolem czystości i szczerości, a niektóre części tego drzewa (np. pączki i kora magnolii lekarskiej) stosuje się w ziołolecznictwie w leczeniu kaszlu i przeziębienia. Przyjmuje się je w formie leczniczych naparów.

mag4.JPG

Sort:  

Your content has been voted as a part of Encouragement program. Keep up the good work!

Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for Proposal
Delegate HP and earn more

Thanks @ecency :)