You are viewing a single comment's thread from:

RE: FullMoon Of TaBaung

in HIVE-MYANMAR4 months ago

လပြည့်ညဟာ ရင်နာစရာ အတိဖြစ်ခဲ့ပြီ။
စစ်အာဏာရှင်ကျဆုံးပါစေ

Sort:  

ဟုတ်ပါ့ အမှတ်ရစရာ အရိပ်မည်းကြီး