You are viewing a single comment's thread from:

RE: နေဝင်ချိန်အလှ ခံစားကြ

in HIVE-MYANMAR6 months ago

နေဝင်ချိန်လေးက လွမ်းစရာ ဆွေးစရာ ကြည်နူးစရာပါ

Sort:  

လွမ်းဆွေးကြည်နူးပစ်လိုက်ပါဗျာ