Hari Matar Ki Rasam πŸ‘¨β€πŸ³ Split Pea Rasam πŸ₯£ An Ital Recipe πŸ’šπŸ’›β€οΈ

in Natural Medicine β€’ 10 months ago (edited)

thumbrasam.JPG

I made an experimental rasam because we recently came across some split peas, something not too common here in Suriname.

πŸ… Hari Matar Ki Rasam πŸ‘¨β€πŸ³ An Ital Recipe πŸ₯£

Β  Β  Β Suriname doesn't have a wide variety of pulses to choose from at the markets, so we always buy any out of the ordinary beans or lentils when we see them.

Β  Β  Β A new arrival of split peas at the local corner shop peaked my interest, so I bought some and headed home to surprise the family with a new rasam.

πŸ… Split Pea Rasam Ingredients πŸ‘¨β€πŸ³

Rasam Base
⋆ tomatoes - 2
⋆ split peas - ΒΌ cup
⋆ tamarind pulp - ping-pong ball
⋆ curry leaves - 1 sprig
⋆ turmeric powder - ΒΌ tsp
⋆ hing (asafoetida) - β…› tsp
⋆ salt - Β½ tsp
For Roasting & Grinding
⋆ coridander seed - 2 tsp
⋆ masoor dal - 2 tsp
⋆ Madame Jeanette chili - Β½
⋆ grated coconut - 2 tbsp
Tempering / Chaunk
⋆ oil - 1 tsp
⋆ mustard seeds - Β½ cup
⋆ cumin seeds - Β½ tsp
⋆ curry leaves - 10 leaves
b.JPG
h.JPG

Β  Β  Β Before we get started place your ping-pong ball of tamarind pulp into a cup of hot water. We'll strain it later when we prepare all the other ingredients.

πŸ‘¨β€πŸ³ Cooking Method πŸ”ͺ

STEP 1

Wash the split peas and soak for 15 minutes in 1 cup of hot water.

Pressure cook for one whistle and allow to cool.
m.JPG

STEP 2

Heat the oil in a small pan and begin frying the chili.

When the chili begins to blister, reduce heat a little.
z.JPG

STEP 3

Add the masoor dal and coriander seeds, toast a few minutes.

When the spices are aromatic, add the grated coconut and toast a few more minutes.

Allow to cool to room temperature.
zz.JPG

STEP 4

Grind the toasted ingredients into a coarse powder, set aside.
zzz.JPG

STEP 5

Puree the cooked split peas with the cooking water and strain the tamarind water.

Chop the tomatoes and combine the mustard seeds, cumin seeds and curry leaves.
zzzz.JPG

STEP 6

Put the tamarind water, tomatoes, turmeric, hing, salt and curry leaves into the pressure cooker.
rrr.JPG

STEP 7

Light the stove and bring the pressure cooker to 1 whistle, then turn off the stove and allow to cool.
ee.JPG

STEP 8

Relight your stove and reduce the flame as much as possible, as you don't want to boil your rasam.

Add the ground ingredients and stir to make sure there are no lumps.
xxx.JPG

STEP 9

Add the pureed split peas and gently stir to incorporate.

When the rasam is sufficiently hot, turn off the stove.
tt.JPG

STEP 10

Heat a teaspoon of oil and the cumin seeds, mustards seeds and curry leaves.

After the mustard seeds and curry leaves finish splattering, turn off the stove.
bb.JPG

STEP 11

Pour the tempered spices into the hot rasam and give thanks for life.
cc.JPG

Β  Β  Β Congratulations!! You've just made your own Split Pea Rasam. This turned out very delicious, and there's not too much I would change.

Β  Β  Β I love rasam with steamed brown rice, but it's also delicious by itself. Rasam is also delicious with idlis, dosas and vadas.

pp.JPG

Β  Β  Β The decision was unanimous, the whole family likes this rasam more than any other version I've ever made. I think it's because of the toasted coriander seed and coconut.

bg.JPG

Β  Β  Β Monkey-B enjoys her rasam half and half style. The flavors only combine when the time is right.

Β  Β  Β Feel free to add hot water and salt to your liking. Some folks like a thinner or thicker rasam, but there are no rules.

πŸ™ THANKS FOR READING πŸ™

If you enjoyed this post, please upvote and reblog.

Dad
@JustinParke
Mom
@SreyPov
Srey-Yuu
@KidSisters
Monkey B
@KidSisters

Untitled.png
pinmapplefinal.png
Abundance.Tribe.png

Sort: Β 
Β 10 months agoΒ 
I've never had rasam, but it looks like a soup. Your dish looks quite colorful and sounds tasty, except I think I'd prefer less heat than your Madam Jeanette chilis would add (imho, that much heat numbs the tongue to other flavors). I love Split Pea Soup very much, it is one of my favorites! I had no clue about "hing" so I looked it up, read about it, and am still a bit clueless... LOL! "Masoor Dal" seems to translate to "red lentils," so that sounds good as I like lentils, too. Idlis, dosas and vadas... OMG, so many things to look-up, I don't have time now but will try to research these later! πŸ˜‚

If you're familiar with dal, rasam is a runnier and more sour version of this dish. Although I will say rasam doesn't necessarily need lentils or beans, and may be completely veggie.

It wasn't as spicy as it may appear, using only half of the pepper in the entire pot keeps things mild enough even for the @KidSisters.

Hing may be more commonly called asafoetida depending on where you may try to source it. Funny how I don't know the name of all the lentils in English. I think it's because Indians have very precise names for every variety. If I wanted "orange lentils" in the average Indian store, 5 or 6 lentil varieties would fit the bill.

If you've never had dosas, idlis or vadas, you are missing out. Dosas are like crepes, but savory, idlis are steamed fermented dumplings, and vadas are basically Indian savory donuts.

Comments from @thekittygirl are always warmly received.

!ENGAGE 50

Β 10 months agoΒ 

Thank you for taking the time to decode some of the food! 😊

Thank you for your engagement on this post, you have recieved ENGAGE tokens.

Hmmmm... that looks extremely tasty! πŸ˜‹
You guys really love to cook, eh?

Love to eat might be the better way to say it. If the food was affordable or tasty here in Suriname, we would definitely eat out from time to time.

!ENGAGE 10

Thank you for your engagement on this post, you have recieved ENGAGE tokens.

This looks absolutely wonderful! - making me hungry.

AATwitterCommentALAS.png

#POSH

Give thanks @artemislives, not on Twitter myself but apprecialove the share regardless.

!ENGAGE 25

Thank you for your engagement on this post, you have recieved ENGAGE tokens.

Delicious, as usual!!!!

Hey, by the way, did you know we've changed our avatar/logo?

:P

Thanks @naturalmedicine. I did notice that but have kept forgetting to update the logo on my footer. The text is bigger and more legible, especially when small.

All updated and sorted for future posts now, thanks.

!ENGAGE 10

Thank you for your engagement on this post, you have recieved ENGAGE tokens.

Ahhh...that looks yummy and kidsister i see is really enjoying it πŸ˜‰

Thanks @bigsambucca. The @KidSisters really love rasam. It seems I can put any vegetable in rasam and they will eat it.

!ENGAGE 10

Haha..it made me hungry looking at them eating it..lol 😊

Thank you for your engagement on this post, you have recieved ENGAGE tokens.

Β 10 months agoΒ (edited)

That’s absolutely delicious bong!

This is a bong, bong.

Oh no πŸ€¦β€β™€οΈ it’s really? I don’t know it sounds like my language.

I always remind you and you always forget.

Really? Oh maybe you are right.

Congratulations @justinparke! You received a personal badge!

Happy Hive Birthday! You are on the Hive blockchain for 3 years!

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking

Woo-Hoo! Happy B-Day to me.

Happy Hive Birthday @justinparkeπŸ‘
Nice that you are still with us after 3 years!
I hope you are having a celebration!
Cheers to you!πŸŽˆπŸŽ‰πŸŽ‚πŸŽˆπŸŽ‰
The hivebuzz team

I'd never heard of rasam, but I love split pea soup. Your instructions are precise and easy to follow. Looks like a tad bit of work gathering all the ingredients. The final dish looks tasty. And if Monkey B is smiling, then I know it's OK.

It would be a pleasure if you would enter some of your recipes in the Terminal's Monthly Cookbook Contest if you have the time. The next one starts September.

Thanks for sharing your recipe.