How to create DIY soap mold / Jak zrobić swoją własną formę do mydła naturalnego? [ENG/PL]

in Natural Medicine2 months ago (edited)

Cześć!

Ten post piszę dla wszystkich tych, którym marzy się stworzenie własnej formy na domowej roboty naturalne mydła 🌞
//
Hi!
I am writing this post for all those who dream of creating their own form for homemade natural soaps 🌞

Moja siostra jest miłośniczką kosmetyków naturalnych i pewnego razu poprosiła mnie żebym zrobiła dla niej foremkę do mydeł. Pomyślałam więc, że może taki przewodnik przyda się też komuś z Was 🌻🌻🌻
//
My sister is a lover of natural cosmetics and once she asked me to make a soap mold for her. So I thought that maybe such a guide will also be useful to some of you 🌻🌻🌻

To co jest najważniejsze w całej pracy to oczywiście projekt! Najpierw musimy przygotować nasz pomysł i narysować go w skali 1:1. Kiedy już to mamy, bierzemy kawałek plexi albo szkła (lub każdego innego tworzywa, które jest śliskie) i budujemy podstawę naszego mydła, na której będziemy rzeźbić płaskorzeźbę.
//
The most important is of course the project! First, we need to prepare our idea and draw it on a 1: 1 scale. Once we have it, we take a piece of plexiglass or glass (or any other material that is slippery) and we build the base of our soap on which we will carve a bas-relief.

171817577_452969595780912_1711647147403581762_n.jpg

Najlepiej użyć do tego plasteliny w jednym kolorze. (W sklepach plastycznych można kupić plastelinę w opakowaniach po 1 kg) W przypadku mojego projektu będzie to w przybliżeniu kwadrat o podstawie 10x10 cm i wysokości ok. 1 cm. Pamiętajcie aby krawędzie były równo wyprowadzone! Następnie gdy podstawa jest już gotowa, możemy zacząć rzeźbić w niej bezpośrednio bądź (rada dla mniej doświadczonych) nałożyć projekt na nabudowaną podstawę i przekalkować go. 🐕🐕🐕
//
It is the best to use one-colour plasticine. (You can buy plasticine in packages of 1 kg in art stores) For my project, it will be approximately a square with a base of 10x10 cm and a height of ~ 1 cm. Remember that the edges should be evenly drawn! Then, when the base is ready, we can either start carving it directly or (advice for the less experienced) apply the design to the built base and counterdraw. 🐕🐕🐕

Gdy projekt dobrze przywiera do podstawy, bierzemy ołówek/długopis albo jakiś patyczek i obrysowujemy projekt po konturach tak aby odbił się na naszej plastelinie. Po odklejeniu projektu, który właśnie wykalkowaliśmy, możemy zacząć go rzeźbić.
//
When the design sticks to the base, take a pencil / pen or a stick and outline the design along its contours so that it stays on our plasticine. After peeling off the design we just counterdrew, we can start carving it.

Do rzeźbienia świetnie nadają się zabrane od naszego dentysty, już mu nie potrzebne narzędzia dentystyczne (sposób zero waste hehe 🌻) albo inne narzędzia do rzeźbienia.
//
Perfect for carving are dental tools taken from your dentist (zero waste method hihi 🌻) or other tools for carving.

177083151_1821203031390826_5299993392081499530_n.jpg
here are my tools -^

Gdy kształt i wzór mydła jest już gotowy, trzeba zbudować ścianki dookoła. Ścianki powinny być wyższe niż płaskorzeźba, a przy tym równe i zostawiające tyle samo odległości od naszego mydła z każdej strony. Jeśli ścianki są gotowe, możemy zacząć rozrabiać sylikon.
//
When the shape and bas-relief of the soap is ready, you need to build walls around it. The walls should be higher than the bas-relief, equally high. They should leave the same distance to our soap on each side. If the walls are ready, we can start working on silicone.

silikon2.jpg

Najlepiej rozrobić go w jakiejś plastikowej miseczce, którą potem wyrzucimy, bądź zostawimy na kolejne odlewy. Do mieszania nada się nóż obiadowy. Sylikon rozrabia się z katalizatorem według zaleceń producenta danego silikonu. Następnie, gdy sylikon jest dobrze rozmieszany, uderzamy kilka razy miseczką w stół aby pozbyć się ewentualnych bąbli powietrza w środku.
//
It is best to mix it in a plastic bowl, which we can throw away after or leave for the next castings. A dinner knife is suitable for mixing. The silicone should be mixed with the catalyst according to the recommendations of the silicone manufacturer. Then, when the silicone is well mixed, hit the bowl several times on the table to get rid of any air bubbles inside.

20191010_123057_HDR.jpg

Potem zaczynamy wlewać nasz silikon na płaskorzeźbę. Pamiętajcie aby lać silikon cały czas w jedno miejsce i ewentualnie przesuwać go nożem. Można również podmuchać aby silikon wszedł dokładnie w szczegóły naszej płaskorzeźby. Nie wolno lać silikonu z kilku stron ponieważ w ten sposób stworzą się zapowietrzenia i będziemy mieć zamknięte bąble powietrza niszczące nasz odlew. Na koniec można również postukać obok naszej formy w stół, bądź unieść nią lekko i uderzać o stół aby wszystkie bąble powietrza uciekły dopóki silikon jest ciekły.
//
Then we start pouring our silicone on the bas-relief. Remember to pour the silicone in one place all the time and possibly you can move it with a knife. You can also blow the silicone into the details of our bas-relief. It is not allowed to pour silicone from several sides because this will create air pockets and we will have air bubbles closed, destroying our cast. Finally, you can also knock the table next to our mold, or lift the mold slightly and hit it on table so that all air bubbles escape.

Po upływie 24 godzin, kiedy silikon już zastygnie można ściągnąć formę negatywową, którą właśnie stworzyliśmy. Taa daaam!
//
After 24 hours, when the silicone has solidified, you can remove the negative mold that we have just created. Taa daaam!

Udało Ci się ! Właśnie stworzyłeś_aś swoją własną formę do mydła 😍
You did it ! You just created your own soap mold 😍
Enjoy it!

silikon.jpg

20191016_133701_HDR.jpg

20191016_133900_HDR.jpg

Sort:  

Wow, very cool and detailed!! Whatever soap comes out of that mold is going to be a unique one-off design.

Thanks for sharing this with us.


@NaturalMedicine supports wellness of body, mind, soul and earth on HIVE.
Come say hi via Lotus Chat or drop by our Hive Community - we'd love to have you!


Posted on NaturalMedicine.io

Thank you! I hope it's gonna be useful for someone :)

wow, that's very artistic! That could a good start for a small business during this pandemic coz a lot of people are stuck at home. Thanks for sharing this wonderful idea!

Do you also make your own soap?

Thank you! This is exactly what i thought! It could be nice small business for pandemic time. Personally i don't make my own soaps, my sister does. I do sculptures and paintings for sell :)

Congratulations @aneta.kilinska! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 10 upvotes.
Your next target is to reach 50 upvotes.
You received more than 100 upvotes.
Your next target is to reach 200 upvotes.
You made more than 10 comments.
Your next target is to reach 50 comments.
You got more than 10 replies.
Your next target is to reach 50 replies.
You received more than 10 HP as payout for your posts and comments.
Your next payout target is 50 HP.
The unit is Hive Power equivalent because your rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

False-Positive phishing alert reported by antivirus software
Feedback from the May 1st Hive Power Up Day
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!