The Greatest Among You Must Be A Servant.

in HeartChurch β€’ last month

Hello Everyone!❀
Here is the Bible Verses for Today.😊

image.png

The greatest among you must be a servant.
- Matthew 23:11
New Living Translation

Mapagpalang Araw sa ating lahat...kasama mo ang presensya at gabay ng Panginoon saan ka man magpunta at anuman gagawin mo sa araw na ito.... 😊😊😊

Ama, tulungan mo kami na makita ang iba gaya ng pagtingin mo sa kanila. Bigyan mo kami ng pusong tapat na ipakita at ipadama ang pag ibig mo sa iba,pusong may kagalakan na paglingkuran sila gaya ng paglilingkod namin sa Iyo.
Pupurihin ka Ama! Ito ang aming dalangin, sa Pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen.

Images Source: https://daileytalks.files.wordpress.com
God Bless everyone!!!
Thanks for dropping by!!!

image.png
I am Vic Alipda a.k.a @mavic2015 A follower of Jesus Christ.

Sort: Β 

Warning! This user is on our black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #appeals channel in our discord.