Morissette Amon - No One (Alicia Keys) Cover. A Very Powerful Reaction!

in #dtubelast year


Morissette Amon - No One (Alicia Keys) Cover. A Very Powerful Reaction!
#MorisesetteAmon #morissette #noone
In this video, Morissette Amon does a cover of the Alicia Keys classic 'No One'. She performs to an audience live at the Thunderbird in Philippines and she does this song justice. She renders the song gracefully, with her groove own and she managed to own the song too. This turns out a very powerful reaction. Besides, the music, there is an entire musical experience with a revelation by me after Morissette Amon's performance. Kindly watch the entirety of the video to view my revelation, perhaps this will manage to inspire you further, on your journey to breakthrough.
Your Boy Terry
@surpassinggoogle

This is the original video that i have reacted to, incase you want to react to it to. It is titled 'No One - Morissette at the Thunderbird':

Find ulogs about Morissette Amon on https://www.marlians.com/created/mori...

Find me on https://www.marlians.com/@surpassingg... or via 'comsilbronze4@gmail.com'.

Read a 70-minutes long publication about me:
https://www.gofundme.com/i-am-in-rubb...

Kindly subscribe to my YouTube channel: http://www.youtube.com/channel/UCAcai...

IN FILIPINO:
Morissette Amon - Walang Isang (Alicia Keys) Cover. Isang Napakahusay na Reaksyon!
Sa video na ito, ang Morissette Amon ay gumagawa ng isang takip ng klasikong 'No One' ng Alicia Keys. Gumaganap siya sa isang madla na nakatira sa Thunderbird sa Pilipinas at ginagawa niya ang hustisya sa awiting ito. Siya ay nag-aalok ng kanta nang maganda, kasama ang kanyang pag-uka at siya ay pinamamahalaang magkaroon din ng kanta. Ito ay lumiliko isang napakalakas na reaksyon. Bukod, ang musika, mayroong isang buong karanasan sa musika na may isang paghahayag sa akin pagkatapos ng pagganap ni Morissette Amon. Mabait na panoorin ang kabuuan ng video upang matingnan ang aking paghahayag, marahil ay mapamamahalaan mo itong bigyan ka ng inspirasyon, sa iyong paglalakbay sa pagbagsak.
Ang iyong Boy Terry
@surpassinggoogle

Ito ang orihinal na video na nag-react ako sa, incase na gusto mong gumanti dito. Ito ay pinamagatang 'Walang Isa - Morissette sa Thunderbird':

Maghanap ng mga ulog tungkol sa Morissette Amon sa https://www.marlians.com/created/mori...

Hanapin ako sa https://www.marlians.com/@surpassingg... o sa pamamagitan ng 'comsilbronze4@gmail.com'.

Magbasa ng isang 70-minuto na mahabang publication tungkol sa akin:
https://www.gofundme.com/i-am-in-rubb...

Mabait na mag-subscribe sa aking YouTube channel: http://www.youtube.com/channel/UCAcai...


▶️ DTube
▶️ YouTube
Sort:  

Music is life..nice post but poor pay

You mean payout on the post? Primary pay is in my evolution. Thank you for your comment. Yes, music is valuable. Stay awesome.

@surpassinggoogle, This Song is so high and highly Expressive. Stay blessed. 🙂

Posted using Partiko Android

Thank you bro

Welcome. 🙂

Congratulations @surpassinggoogle!
Your post was mentioned in the Steem Hit Parade in the following category:

  • Upvotes - Ranked 7 with 846 upvotes
 last year Reveal Comment