You are viewing a single comment's thread from:

RE: Projekt brnění (I.)

in #cesky2 months ago

Syn zas má vtip: Starý lev pozoruje skupinu rytířů a povzdechne si: "Zase konzervy..."