[EN/BG] Are you ready for the autumn-winter season? / Готови ли сте за есенно-зимния сезон?

fall_3.png

Autumn is a wonderful season filled with so many warm colors, so many emotions. At least for me, it is the season I associate with the start of the school year, with meeting classmates I haven't seen all summer, with the excitement of starting classes at university, and now with the eagerness of starting my little boy's nursery or garden (he hasn't been accepted anywhere yet, but the excitement remains).

Есента е един прекрасен сезон изпълнен с толкова много топли цветове, с толкова много емоции. Поне за мен това е сезонът, който свързам със започването на учебната година, със срещата със съучениците които не съм виждала цяло лято, с трепета на започването на лекциите в университета, както и сега с нетърпението със започването на яслата или градината на малкото ми момче (не е приет все още някъде, но трепета си остава).

fall.png

In autumn, life prepares for the cold and unpleasant conditions of winter. Just like the leaves turn yellow and fall, we humans sometimes fall into some sad and depressive states because everything around us is changing. There is a sadness for the past summer, for the missed or lost moments to go for a walk somewhere, to climb a mountain and camp there, or to dive into the sea and pull out a handful of shells.

През есента живота се подготвя за студа и неприятните условия през зимата. Както листата пожълтяват и падат така и ние хората понякога изпадаме в едни тъжни и депресивни състояния, защото всичко около нас се променя.Усеща се една тъга по по отминалото лято, за изтърваните или пропуснати моменти да се разходим някъде, да изкачим някоя планина и да кампингуваме там или да се гмурнем в морето и да извадим шепа мидички.

fall_2.png

The cold wind and the changing weather make us mentally stressed that the sun won't shine on our face like that anymore, we won't be able to enjoy the sea breeze or the smell of freshly cut grass.

Студеният вятър и променливото време ни натоварват психически, че вече слънцето няма така да огрява лицето ни, няма да можем да се порадваме на морския бриз или на аромата на прясно окосена трева.

fall_5.png

As much as I don't want to anymore I have to start thinking about winter, the cold, and the countless snot waiting for me to wipe off the little man's nose at home. I think about checking the medicine cabinet and refilling it with medicines and products to deal with the flu, the cough, the snot, and the fever. We're homesick anyway and I've already done that, but it's good to keep it well stocked if emergencies come up.

Колкото и да не ми се иска вече трябва да започна да мисля за зимата, за студа и безбройните сополи които ме чакат да избърша от носа на малкото човече във вкъщи. Замислям се за проверка на аптечката и зареждането и с лекарства и продукти за справяне с грипа, с кашлицата, сополите и температурата. Ние така или иначе сме болни във вкъщи и това вече го направих, но е добре да я поддържам добре заредена ако се появят извънредни ситуации.

fall_6.png

I'm thinking it's time to get out the thicker clothes and winter jackets because the temps are dropping. Checking to see if the little one's winter jacket still fits him or if I need to buy a new one, he is growing fast and may already be a little small, and with my weight fluctuating if I will be comfortable in last year's winter jacket.

Замислям се, че е време да извадя и по-дебелите дрехи и зимните якета, защото температурите падат. Да проверя дали зимното яке на малкия все още му става или трябва да закупя ново, той расте бързо и може и вече да му е малко, както и аз с варирането на килограмите ми дали ще се чувствам удобно в миналогодишното зимно яке.

_7.png

Let's not forget that this is also an amazing season that reminds us that we love each other and need the warmth of our mate. Even from the purely selfish "I'm cold hug me" we give a little love!

Да не забравяме че това е и един невероятен сезон, който ни напомня че се обичаме и имаме нужда от топлината на нашата половинка. Дори и от чисто егоистичното "студено ми е гушни ме" ние даряваме частичка любов!

hive_separator.png

The used images in this article have been created via Canva
All the images or some of them in this article are from this website. All Content on Pixabay is free to use for commercial and non-commercial purposes - Check the license

hive_separator.png

Thank you for reading and have a gorgeous day!0
0
0.000
5 comments