ညနေစာ အော်ကေ့ကြည် ဖက်ထုပ်ကြော်နဲ့ ကော်ပြန့်ကြော်

avatar

ညနေစာ အော်ကေ့ကြည် ဖက်ထုပ်ကြော်နဲ့ ကော်ပြန့်ကြော်

img_20220519_163834.jpg0
0
0.000
3 comments
avatar

Congratulations @princekham! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 6000 upvotes.
Your next target is to reach 7000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from May - Day 15
0
0
0.000