တောင်ပေါ်တန်း နဂါးမောက်ဘုရားတွင် ပန်းလှူကုသိုလ်ယူခဲ့စဥ် #myanmar #temp ...

တောင်ပေါ်တန်း နဂါးမောက်ဘုရားတွင် ပန်းလှူကုသိုလ်ယူခဲ့စဥ်
#myanmar #temple #trafficinsider #archon #palnet #ash #creativecoin
 

Posted via D.Buzz0
0
0.000
9 comments
avatar

Congratulations @ong.aye.myat.mon! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You got more than 700 replies.
Your next target is to reach 800 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 21
Hive Power Up Month - Feedback from Day 18
0
0
0.000
avatar

ပန်းအလှူကုသိုလ် ဝေယာဝစ္စ ကုသိုလ် ၊ သာဓု သာဓု သာဓု။

0
0
0.000
avatar

ပြုသမျှကူသိုလ်ထပ်တူရပါစေအကို !PIZZA !LOLZ

0
0
0.000