Вогнище з хвої для смаження ковбасок /A hearth made of needles for frying sausages (Ua/En)

avatar
(Edited)

Привіт усім. Почну з того, що ми живемо в дуже благодатному регіоні Польщі. І літом з дозволу батьків, вихователі і діти ходять на довгі прогулянки містом, або в ліс, чи навіть на смажені ковбаски в будиночок в лісі.
Сьогоднішній день ми провели саме так. Зранку поснідавши діти і вихователі зібрали все необхідне в наплечники і пішли в довгу прогулянку. Діти мали йти парами, а вихователі спереду, позаду і посередині цього паровозика. Ми йшли через стоянку автомобілів, далі шлях проходив тротуарем дороги, через пішохідний перехід і вздовж річки. Аж тоді ми прийшли до нашого будиночку в лісі, арендованого для перебування дітей з садка.

Hi to all. Let me start by saying that we live in a very fertile region of Poland. And in the summer, with the permission of parents, teachers and children go for long walks in the city, or in the forest, or even for fried sausages in a house in the forest.
That's how we spent today. In the morning, after having breakfast, the children and teachers packed everything they needed into shoulder bags and went for a long walk. The children had to go in pairs, and the teachers were in front, behind and in the middle of this locomotive. We walked through the parking lot, then the path passed along the pavement of the road, through the pedestrian crossing and along the river. Just then we came to our house in the forest, rented for the children from the kindergarten.

Діти тішилися, бігали, стрибали і знаходили то жабку, то метелика і всією юрбою бігли роздивлятися "знайду". Таке поєднання з природою звичайно добре впливає
Як і зміна перебування дітей. Групова зала, де я працюю, це кімната без вікон, в ній часто парно і душно, навіть ні кондиціонер, ні вентилятор не допомагає охолодженню. Тому бути літом на вулиці це є передумовою розвитку і сприяє здоров'ю.

The children were happy, ran, jumped and found a frog or a butterfly, and the whole crowd ran to see which animal they found. Such a combination with nature usually has a good effect
As well as changing the stay of children. The group hall where I work is a room without windows, it is often steamy and stuffy, and neither the air conditioner nor the fan helps with cooling. Therefore, being outside in the summer is a prerequisite for development and promotes health.

Але вогонь моїм співробітницям ніяк не запалювався. В нас було вугля, такий розчин для розпалу, папір, сірники, трохи дерева, яке зосталося від попередників. Але вогонь не горів. І вихователі почали шукати сухі гілки. І це була сосна.
Я знаю, що сосну ніколи не кладуть до вогню. Це можуть бути дерево будь якого плодового дерева. А соснові гілки виділяють сік і смоли, часто взагалі не горять, а лише дають чорний дим. А ще це може бути шкідливим, токсичним і навіть канцерогенним для організму.
Мої співробітниці мене заспокоїли, що все добре, що вони так завжди палять, і що це дуже смачно і з чудовим запахом.
Ок! Я до них приїхала, тому маю слухати і виконувати, а свої правила можу встановлювати в своєму краю.

But the fire did not light up for my co-workers. We had coal, such a kindling solution, paper, matches, some wood left over from our predecessors. But the fire did not burn. And educators began to look for dry branches. And it was a pine tree.
I know that a pine tree is never put in front of a fire. It can be a tree of any fruit tree. And pine branches secrete sap and resins, often do not burn at all, but only emit black smoke. And it can be harmful, toxic and even carcinogenic for the body.
My co-workers reassured me that everything was fine, that they always do this, and that it was very tasty and smelled great.
OK! I came to them, so I have to listen and obey, and I can set my own rules in my region.

В загальному дітям і мені сподобалося таке поводження нашого спільного дозвілля. Кожна дитина отримала ковбаску з скибкою хліба і кетчупом. Мені також вдалося спробувати ковбаску з хвойного вогнища. Після відвідин цього місця ми залишили чистоту і порядок.
Також приєднюйтеся до обговорення теми спільноти "Життєві історії"

In general, the children and I liked this behavior of our joint leisure time. Each child received a sausage with a slice of bread and ketchup. I also managed to try the conifer sausage. After visiting this place, we cleaned everything, left it clean and orderly.
Thank you for reading!
Also join the Life Stories community thread discussion.0
0
0.000
8 comments
avatar

Congratulations @nadin-zakrevska! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 40000 upvotes.
Your next target is to reach 45000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Our Hive Power Delegations to the July PUM Winners
Feedback from the August 1st Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge 2022-07 - Winners List
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar
Thank you for sharing this amazing post on HIVE!
  • Your content got selected by our fellow curator @priyanarc & you just received a little thank you via an upvote from our non-profit curation initiative!

  • You will be featured in one of our recurring curation compilations and on our pinterest boards! Both are aiming to offer you a stage to widen your audience within and outside of the DIY scene of hive.

Join the official DIYHub community on HIVE and show us more of your amazing work and feel free to connect with us and other DIYers via our discord server: https://discord.gg/mY5uCfQ !

If you want to support our goal to motivate other DIY/art/music/homesteading/... creators just delegate to us and earn 100% of your curation rewards!

Stay creative & hive on!
0
0
0.000
avatar

Дивно, що твої співробітниці такі самовпевнені і не бажають навіть почути чужу думку... І ще такі молоді, без достатнього життєвого досвіду...
Але їх багато, а ти одна в їхній країні...і як то кажуть : " один в полі не воїн".

0
0
0.000