Drawing shadows on the asphalt /Відмальовування тіней на асфальті (En/Ua)

avatar
(Edited)

Hello to all Shadowhunters! Today was a beautiful summer day. And summer is already slowly turning into autumn. Therefore, every bright sunny day is worth its weight in gold. And my son and I also like to invent various amusements during a walk. So, we had a fun activity this afternoon, drawing our shadows with chalk on the asphalt.

Привіт усім мисливцям за тінями! Сьогодні був чудовий літній день. А літо вже потихеньку переходить в осінь. Тому кожен яскравий сонячний день за ціною золота. І також я з сином люблю вигадувати різні забави під час прогулянки. Отож, ми сьогодні вдень мали цікаве заняття, це було обмальовування наших тіней крейдою на асфальті.

If you also want to create such a drawing of shadows, then I advise you to think about your clothes in advance. As it turned out, my light dress is not at all suitable for this kind of art. It was difficult for my son Maksym to clearly draw my shadow, because the wind was constantly blowing on the skirt and a clear outline was not visible.

Якщо ви також захочете створити таке малювання тіней, то раджу вам наперед продумати свій одяг. Як виявилося моя легка сукня зовсім не підходить для такого виду мистецтва. Моєму синові Максимові важко було чітко промалювати мою тінь, тому що вітер постійно дмухав по спідниці і не було видно чіткого контуру.

Maxim, on the contrary, was clear and beautiful. His shadow had the appearance of a gangster. The hat not only suited Maxim, but also reflected him beautifully. I quickly sketched this little man. Now I thought it was Charlie Chaplin coming. It is so interesting that around children and adults also began to draw their shadows. It was really unusual and creative.

В Максима навпаки було чітко і красиво. Його тінь мала вигляд гангстера. Капелюх Максимові не тільки личив, а й робив йому чудове відображення. Я швидко відмалювала цього чоловічка. Тепер мені здалося, що це Чарлі Чаплін іде. Це так цікаво, що навколо діти і дорослі також почали відмальовувати свої тіні. Це було насправді незвично і креативно.

Maxim depicted the boy Francishek as a strongman. Other children came up with new and new poses for their creations. The main rule for the figure is to stand still. And the main rule of the artist is to draw quickly.

Максим відмальовув хлопчика Францішека в фігурі як силача. Інші діти вигадували все нові і нові пози для своїх творінь. Головне правило для фігури, щоб не стояти нерухомо. А головне правило митця, це швидко відмальовувати.

Sometimes it seems to me that our shadows live apart from us. In the shadows we can be anyone, strong, brave, tall, short, fat, or thin. Shadows depict our external qualities as they please. But it all depends on the lighting. The shadow is an emotionless part of us, but it indicates the direction of the light. Shadows are a joy for children, they jump on it like little kittens, trying to catch up with their shadow. The philosophy of shadows is an infinite number of options. Our consciousness draws and recognizes shadows. Thank you for the opportunity to join the hunt for your own shadows in such a way as drawing your own shadows with chalk on the asphalt.

Мені іноді здається, що наші тіні живуть окремо від нас. В тінях ми можемо бути будь ким, сильним, сміливим, високим, низьким, повним, чи худим. Тіні зображують наші зовнішні якості як їм заманеться. Але все залежить від освітлення. Тінь- це беземоційна частина нас, але вказує напрямок світла. Тіні- це радість для дітей, вони наче малі котенята стрибають на неї, стараючись наздогнати свою тінь. Філософія тіней є безмежна кількість варіантів. Наша свідомість домальовує і розпізнає тіні. Дякую вам за можливість долучитися до полювання на власні тіні в такий спосіб як відмальовування власних тіней крейдою на асфальті.

Maksym began to paint our Ukrainian flag. And the children who had just drawn their shadows came up and began to help their son paint our flag on the asphalt. It was very nice! Considering that we live in Poland, it is probably doubly nice. And the people walking around this picture and respectfully greeted us. Extraordinary day! Beautiful, pleasant with shadows and good children and people! May you all meet only kind and sincere people!

Максим почав малювати наш український прапор. І діти які щойно малювали свої тіні підійшли і почали допомогати синові домальовувати наш прапор на асфальті. Це було дуже приємно! Враховуючи, що ми живемо в Польщі, то мабуть вдвічі приємно. А ще люди які йшли обходили цей малюнок і з повагою вітали нас. Надзвичайний день! Красивий, приємний з тінями і добрими дітьми і людьми! Хай вам всім зустрічаються лише добрі і щирі люди!

Then we happily went home. I was holding my son's hand, and he was happily jumping up and down. We succeeded in everything today, and my idea turned into reality, and even with such a development of events.

Потім ми весело йшли додому. Я тримала сина за руку, а він весело підстрибував. В нас сьогодні все вдалося, і мій задум втілився в реальність, та ще й з таким розвитком подій.0
0
0.000
9 comments
avatar

What a brilliant idea! I don't think I have ever seen anyone do this before. The children must have had so much fun! Thanks for entering the shadow contest and sharing this fun project with us!

0
0
0.000
avatar

Thank you 💝
I am very pleased with your words. How wonderful that we can share our ideas. I'd love it if someone in the community did something like this too! Drawing shadows is really fun!

0
0
0.000
avatar

Waoooo, shadows too good, really artistic. I wish you success in the contest, @nadin-zakrevska.

Waoooo, тень слишком хороша, действительно артистична. Желаю успехов в конкурсе, @nadin-zakrevska.

0
0
0.000