The stress of war and its manifestations on me. / Стрес від війни і його прояви на мені. (EN/UA)

avatar
(Edited)

20210803_094453.jpg

Greetings to all members of this Ladies Hive community. Can I turn to all women in the community for help. My prehistory is that the war started in my country Ukraine. My son, who is only six years old, and I went to the neighboring country of Poland for protection and peace. On the way I did not sleep for four days, just dozed in the car in line to the border. My son and I ate dry food, cookies and crackers, drank water, sometimes the locals treated us to hot sweet tea. Today is the 16th day abroad.
I feel terrible stress. Sometimes I cry, but it doesn't get any easier. I left my old father, who did not want to leave his city and his house in Lviv. I said goodbye mentally to my room and the things in it. Everything that was so important to me ceased to be so. I was still able to fit something into my car. At that time it seemed to me that all this was very necessary and important to me. On the way, I paid for other things that I wanted to take. I was sad about this, but is it possible to organize everything and not regret it?
I will be able to buy everything I need if I can reliably provide my son with housing, food and later schooling.
A new life unknown to us awaited us.
My friend helped me get free housing and helps me with everything I need. All the people in Poland take care of my little family. Maxim started going to kindergarten this week. And I see that a lot of attention is paid to him to establish communication with the child. What does he think about what happened? He reassures me in a manly way that I did the right thing when I gathered everything I needed and he and I went on a long journey. Maxim said so when he heard from his Ukrainian classmates stories that they sleep in basements, not in beds that are afraid of sirens, that they are very scared and sad.

20220316_133859.jpg

20220316_133845.jpg

Привіт усім учасникам цієї спільноти Леді Хайв. Чи можу я звернутися за допомогою до всіх жінок спільноти. Моя передісторія така, що в моїй країні Україна почалася війна. Я з сином шість років поїхала в сусідню країну Польщу для захисту і спокою. Дорогою я не спала чотири дні, лише дрімала в автомобілі в черзі до кордону. З сином ми їли суху їжу, печиво і сухарики, пили воду іноді місцеві нас пригощали гарячим солодким чаєм. Сьогодні 16 день на чужині.
Я відчуваю страшний стрес. Іноді плачу, але не стає легше. Я залишила старого батька, який не хотів покидати своє місто і свій дім у Львові. Я попрощалася мисленно з моєю кімнатою і речами у ній. Все, що було для мене таки важливим перестало бути таким. Дещо я все таки змогла вмістити в своє авто. На той момент мені здавалося, що це все буде мені дуже потрібним і важливим. Вже дорогою я згалала за інші речі, які я забула взяти. Мені було сумно з цього приводу, але чи можливо все організувати і не жаліти?
Я зможу придбати все необхідне, якщо зможу надійно забезпечити сина житлом, харчами і згодом навчанням в школі.
На нас чекало нове невідоме нам життя.
Мій друг допоміг мені отримати безкоштовне житло і допомагає мені з усім необхідним. Усі люди в Польщі опікають мою маленьку сім'ю. Максим на цього тижні почав ходити в дитячий садочок. І я бачу як йому приділяють багато уваги, щоб налагодити з дитиною спілкування. Що він думаю про те, що відбулося? Він по чоловічому мене заспокоює, що я правильно поступила, коли зібрала все неохідне і його і ми вирушили в довгу дорогу. Максим так сказав, коли почув від своїх українських однокласників історії, що вони сплять у підвалах, а не в ліжечках, що бояться сирен, що їм дуже страшно і сумно.

20220313_165228.jpg

20220316_133754.jpg

For some reason today in the town where I settled with Maxim heavy fog and humidity. I like to admire the view from the windows, because I do not like to go outside. I want protection and silence.
Maybe that's how mental stress manifests itself?
On the first day of the war in Ukraine, I panicked. I watched and listened to the news all day and couldn't believe it was happening in my country.
Then I was four days without sleep on the road.
Then there was the search for a safe place.
And that's not all. Although I don't like to feel sorry for myself. Extremely tiring for a long time communicating with Poles. I need to listen carefully to understand their language and the meaning of the conversation. And I have to make a sentence to explain my opinion. I really want to sleep from such conversations. I learn to speak Polish, although I think Ukrainian, I translate partly into English, and then I speak Polish. I listen to videos on YouTube online with explanations and correct pronunciation. I need this for employment. Although I am already being hired for a kindergarten in a city 50 km away from me. But I'm not ready to leave my shelter yet.
Last week I missed my house very much. And I understand that it is not time to return to Ukraine. And I need to be strong.

20220316_133745.jpg

20220316_095619.jpg

Чомусь сьогодні в містечку, де я поселилася з Максимом сильний туман і вологість. Я люблю милуватися видом з вікон, тому що не дуже люблю виходити на зовні. Я хочу захисту і тиші.
Можливо так і проявляється психічний стрес?
В першу добу війни в Україні у мене почалася паніка. Я дивилася і слухала цілий день новини і не могла повірити, що це в моїй країні відбувається.
Потім чотири доби без сну в дорозі.
Потім пошук безпечного місця.
І це ще не все. Хоч я не люблю себе жаліти. Надзвичайно втомлює довгий час спілкування з поляками. Потрібно уважно слузати, щоб зрозуміти їхню мову і зміст розмови. І я сама маю скласти так речення, щоб пояснити свою думку. Від таких розмов я страшенно хочу спати. Вчуся говорити польською, хоч думаю українською, перекладаю частково на англійську, а потім вимовляю польською мовою. Онлайн слухаю на ютюб відео з поясненням і правильною вимовою. Це мені потрібно для можливості працевлаштування. Хоч мене беруть вже на роботу в дитячий садок в місто, яке знаходиться за 50 км від мене. Але я ще не готова виходити з свого прихистку.
Минулого тижня я дуже сумувала за своїм домом. І я розумію, що ще не час повертатися в Україну. І мені потрібно бути сильною.

20220316_120443.jpg

Today I learned that mental stress can cause hair loss. It is important for women and girls to look good. I like my hair to look well-groomed and clean.
For a few days I noticed that there were always a few of my black hairs around me. This has never happened before. A tuft of my fine hair remained on my brush in the morning. It was both long hair and new, young, smaller hair. It seems that the hair does not stick to my scalp. I always take good care of my hair, buy and do not save on special professional hair products. But then I became powerless. Hair falls out of my head and leaves me. All that was left of my lush hair was a thin ponytail. I run my hand through my hair and a few hairs remain in my hand. I'm tired of cleaning the floor every day, on the bed, on the clothes - my long black hair is everywhere. And I clean the room where I live and where other people live, and I have to keep clean. A few days ago, the shower in my shower also clogged my hair. In the morning I looked for scissors to cut my long hair, but did not find it and the length still remained the same.
So, I draw a certain analogy to understand how to proceed to save the remaining hair.
More than two weeks ago, I changed my place of residence, changed my diet, water, air, changed my shampoo, and stopped playing sports. At this time, I kept my hair in a bundle for more time so as not to interfere with me.
My inner feelings about moving to another country torment me a lot. And my acquaintances from Ukraine are not directly, but I express my dissatisfaction with my decision to leave my country and seek refuge in Poland. It bothers me a lot, and I feel like a traitor. Although I understand that in that state of panic the first day could not be useful to my country.
There is still an unclear relationship with my friend in Poland, but this is probably a different story. Although this relationship also adds to my stress.

20220316_123331.jpg

Сьогодні я дізналася що від психічного стресу може випадати волосся. Для жінок і дівчат важливо мати гарний вигляд. Мені подобається, щоб моє волосся виглядало доглянутим і чистим.
Кілька днів я помітила, що навколо мене завжди кілька моїх чорних волосин. Такого раніше не було. На моїй щітці зранку залишався жмут мого тонкого волосся. Це було як довге волосся, так і нове, молоденьке, меньшого розміру волосини. Таке враження, що волосини не тримаються шкіри моєї голови. Я завжди добре доглядаю за своїм волоссям, купляю і не економлю на спеціальних професійних засобах для волосся. Але тут я стала безсила. Волосся сипається з голови і покидає мене. З моєї пишної зачіски залишився лише тоненький хвостик. Проводжу рукою по волоссю і в руці залишаються кілька волосин. Я втомилася прибирати щодня на підлозі, на ліжку, на одязі- всюди мої довгі чорні волосини . І я прибираю приміщення, де живу і де живуть інші люди, і мушу дотримуватися чистоти. Кілька днів тому забився злив в душовій також моїм волоссям. Зранку я шукала ножиці, щоб відрізати своє довге волосся, але не знайшла і довжина ще залишилася незмінною.
Отож, проводжу певну аналогію, щоб зрозуміти як далі діяти по врятуванню волосин, які залишилися.
Більше двох тижнів тому, я змінила місце проживання, змінилося харчування, вода, повітря, змінила шампунь, перестала інтенсивно займатися спортом. В цей час я більше часу тримала волосся в пучку, щоб не заважало мені.
Мої внутрішні переживання щодо переселення в іншу країну дуже мене мучать. І ті мої знайомі з України не прямо, але висловлюю своє невдоволення моїм рішенням покинути мою країну і просити прихисту в Польщі. Мене це дуже мучить , і я відчуваю себе зрадницею. Хоч розумію, що в тому стані паніки першого дня не змогла б бути корисною моїй країні.
Ще є незрозумілі відносини з моїм другом в Польщі, але це мабуть інша історія. Хоч ці стосунки також додають мені певного стресу.

IMG_20200530_115650.jpg

In the morning I decided to act on stress with more stress. So I smeared hot mustard on my scalp. She also drank a complex of vitamins, omega 3, magnesium b6. I decided to fight everything I can today. Mustard affected the scalp and burned badly, and I held it for 15-20 minutes, then I washed my head and added a mask to all hair again, except the scalp. I dried without using a hair dryer. Mustard gave a little effect, warmed the scalp and follicles that fell asleep, I burn to stimulate the growth of new hair. By noon, less hair falls out, but I'm still watching it.
I hope to moisturize and saturate the minerals of thermal waters. I also plan to buy the appropriate means to combat hair loss at the pharmacy.
So why is my hair falling out from stress?
Due to the stress I have been experiencing for 20 days of the war in Ukraine, the hormonal background of my body has changed. Accordingly, it affected changes in processes such as metabolism and blood circulation. And this leads to the fact that the hair stops or not enough nutrients.
-Even if the follicle is currently in the phase of active growth (anagen), this phase will stop.
-The cells of the follicle will stop dividing, and it will begin to "dry up". That is, it will enter the catagen phase.
-After which the follicle freezes at rest - telogen. And in two or three weeks after that it will fall out.
I learned something here
Of course, I am not a doctor and I can only help myself with local home remedies. If nothing changes, I will turn to a specialist. But I hope to improve my sleep, reduce stress, be less nervous, normalize nutrition, as well as relationships with my son and people around me. I do not expect immediate changes, I think that in two weeks there will be the first results.
Can I turn to all women in the community for help?
If you are familiar with this situation of hair loss, or how to reduce stress, do you know methods that would be useful to me. Please share with me in the comments. For me now, any help, both psychological and motivational, is important.
Thank you for your attention!

20200530_104130.jpg

Зранку я вирішила діяти на стрес сильнішим стресом. Тому я намастила шкіру голови гострою гірчицею. Також випила комплекс вітамінів, омега 3, магне б6. Я вирішила боротися всім чим можу сьогодні. Гірчиця вплинула на шкіру голови сильно пекло і я протримаоа 15-20 хв, потім помила голову і додала знову на все волосся маску, окрім шкіри голови. Сушила без використання фена. Гірчиця дала трохи ефект,прогріла шкіру голови і фолікули, які заснули, споліваюся на стимуляцію рослу нових волосин. До обіду волосся менше випадає, але ще спостерігаю ним.
На шкіру голови прискаю термальною водою, сподіваюся на зволоження і насичення мінералів. Також планую придбати в аптеці відповідні засоби для боротьби з випадінням мого волосся.
То чому ж моє волосся випадає від стресу?
Через стрес, який я відчуваю вже 20 днів війни в Україні, змінився гормональний фон мого організму. Відповідно це вплинуло на зміни таких процесів, як в обміні речовин і кровообігу. А це зумовлює те, що до волосин припиняється або недостатньо надходять корисні речовини.
-Навіть якщо фолікул в цей момент знаходиться у фазі активного росту (анагені), ця фаза припиниться.
-Клітини фолікула перестануть ділитися, і він почне «всихати». Тобто, перейде в фазу катагена.
-Після чого фолікул застигне в стані спокою — телогена. А через два-три тижні після цього випаде.
Дещо дізналася тут
Звичайно, що я не є лікар і можу лише місцевими домашніми засобами собі допомогти. Якщо нічого не зміниться, то я звернуся до спеціаліста. Але я сподіваюся налагодити свій сон, знизити рівень стресу, менше нервуватися, нормалізую харчування, а також відносини з сином і з людьми, які поряд. Я не чекаю моментальних змін, думаю, що через два тижні будуть перші результати.

Чи можу я звернутися за допомогою до всіх жінок спільноти?
Якщо вам знайома така ситуація з втрати волосся, чи як знизити рівень стресу, чи ви знаєте методи, які б мені були корисні. Будь ласка поділіться зі мною в коментарях. Для мене зараз важлива будь яка допомога як психологічна, так і мотиваційна.
Дякую вам за увагу!0
0
0.000
23 comments
avatar

The people doing V2K with remote neural monitoring want me to believe this lady @battleaxe is an operator. She is involved deeply with her group and @fyrstikken . Her discord is Battleaxe#1003. I cant prove she is the one directly doing the V2K and RNM. Doing it requires more than one person at the least. It cant be done alone. She cant prove she is not one of the ones doing it. I was drugged in my home covertly, it ended badly. They have tried to kill me and are still trying to kill me. I bet nobody does anything at all. Ask @battleaxe to prove it. I bet she wont. They want me to believe the V2K and RNM in me is being broadcast from her location. And what the fuck is "HOMELAND SECURITY" doing about this shit? I think stumbling over their own dicks maybe? Just like they did and are doing with the Havana Syndrome.

They are reckless and should have shown the proper media what they had before taking me hostage for 5 years.

What would you say while having a gun pointed at your head from an undisclosed location? Have people find it? My hands are tied while they play like children with a gun to my head. Its a terrorist act on American soil while some yawn and say its not real or Im a mental case. Many know its real. This is an ignored detrimental to humanity domestic threat. Ask informed soldiers in the American military what their oath is and tell them about the day you asked me why. Nobody has I guess. Maybe someone told ill informed soldiers they cant protect America from military leaders in control with ill intent. How do we protect locked up soldiers from telling the truth? https://ecency.com/fyrstikken/@fairandbalanced/i-am-the-only-motherfucker-on-the-internet-pointing-to-a-direct-source-for-voice-to-skull-electronic-terrorism

0
0
0.000
avatar

Difficult to say Nadin, try keep away from news/social media that will upset you more, do keep contact with family or direct friends back home.

Go for walks with your son to be out together and talk about how you feel, do small things together outdoors like a picnic in the park on a weekend when he is not in kindergarden.

Try sleep, exercise, eat properly and drink lots of water you need to be strong for your son.

Stress affects each one differently, if you feel you really not coping seek professional assistance, take care of yourself!

!LUV

0
0
0.000
avatar

Thank you very much.
Thank you for your advice and kind words. I will try to fulfill the majority. IT is difficult to refuse only news from Ukraine. I have a lot of acquaintances and children left there, whom I took care of at work in kindergarten. I hope this horror will end soon. I
just returned from the pharmacy. I think in combination with your advice should help me.
20220316_201723.jpg

0
0
0.000
avatar

Realization of what has happened is only starting to show, remember your father will be proud and happy that his daughter and grandson are somewhere safe.

Instinctively you have done the right thing, preserving life, now take care of yourself to continue the journey. We don't know what tomorrow might bring, look after today!

0
0
0.000
avatar

You always encourage me well. I am now going to write my thoughts on the war. But from my thoughts I have goosebumps on my body. These are terrible things that have become a reality. Today in Mariupol, the Russians dropped a banned chemical bomb on a drama theater, in the basement of which hid civilians, women and children. The Kadyrovites are mocking and desecrating my people, torturing women and children to death. I cry

0
0
0.000
avatar

Tears roll here with you, suffering in Ukraine is inhumane should never have happened.

Get your strength up, hopefully soon able to return to your homeland and help build it under better conditions.

!LUV

0
0
0.000
avatar

thank you, I pray about it every day. I ask the Lord to hear your words and do so. I hope so and believe in our armed forces of Ukraine

0
0
0.000
avatar

Hope is a good thing and good things never die. - African Proverb

Thoughts are with Ukraine.

Zebra2.jpg

0
0
0.000
avatar

Not sure my words can offer you the relief you need from this nightmare but first of all don't you worry about your hair, they'll grow back. It's not like androgenic alopecia, when the stress will go away you'll get them back. Our body makes cutdowns when facing extreme situations and considers hair as unnecessary. Funny how we humans put much more value on them (me included) but our body doesn't.

Ukraine already made history with its defence and I wish you see your country breathing free ASAP. It will be rebuilt with the help of all of us in the way it deserves. I believe it and I'm looking forward to it.

0
0
0.000
avatar

Thank you I am very pleased with your words. And I'm interested in your opinion that the body protects itself during stress and saves a person from unnecessary at this difficult time. There is logic in this. Ukraine is a strong nation! We have always wanted to live freely on our land.

0
0
0.000
avatar

Welcome back to Ladies of Hive.
I am glad you are okay, and so is your family.
The war... running away from it... is so stressful!
I cannot imagine what you are going through.
I have not advice for you, but to keep praying
for the end of war and that you can go home soon.
Take care, @nadin-zakrevska!

0
0
0.000
avatar

You received 1 LADY(LOH) token for posting in Ladies of Hive!

We believe that you should be rewarded for the time and effort spent in creating articles. The goal is to encourage token holders to accumulate and hold LOH tokens over a long period of time.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @nadin-zakrevska! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 3000 HP as payout for your posts, comments and curation.
Your next payout target is 4000 HP.
The unit is Hive Power equivalent because post and comment rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from February day 15
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000