Love is growing around us...

avatar

Hello again

Today again, a couple of wonderful young people who stood in front of my lens while they were still engaged. Ewelina and Michał decided to capture their happiness a week before the wedding ;-)

Dzisiaj ponownie para cudownych, młodych ludzi, którzy jeszcze jako narzeczeni stanęli przed moim obiektywem. Ewelina i Michał tydzień przed ślubem postanowili uwiecznić swoje szczęście ;-)

w28m.jpg

w13m.jpg

w16m.jpg

We did the session in a charming place near Żuromin in Masovia. The weather was not perfect because sometimes it was raining.
The cloudy sky forced me to use my flash in a small softbox.

Sesję wykonaliśmy w uroczym miejscu niedaleko Żuromina na Mazowszu. Pogoda nie była idealna bo czasem kropił deszcz.
Pochmurne niebo zmusiło mnie do użycia lampy błyskowej w małym softbox.

w8m.jpg

w9m.jpg

w10m.jpg

Of course, the sun also shone on us sometimes.

Oczywiście słońce też nam czasem zaświeciło.

w24m.jpg

The future bride and groom were a bit stressed at the beginning, but they quickly became models and the session went on in a great atmosphere. Those were beautiful moments full of love.

Przyszła para młoda na początku była trochę zestresowana ale szybko im się udzieliła rola modeli i sesja przebiegła w świetnej atmosferze. To były piękne chwile pełne miłości.

w5m.jpg

w2m.jpg

w11m.jpg

w17m.jpg

manograf.png0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @manograf! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 2250 upvotes.
Your next target is to reach 2500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from April day 21
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000