Which cards in Splinterlands have the potential for the most growth? (CZ/ENG)

avatar

In this article I would like to discuss which cards in Splinterlands have the potential for the biggest growth. Of course, these are just some of my impressions and you shouldn't take it too seriously, on the other hand I would be happy if you could let me know in the comments which cards you bet on and why.

V tomto článku bych se chtěl zabývat tím, které karty v Splinterlands mají potenciál největšího růstu. Samozřejmě se jedná jen o nějaké moje dojmy a neměli byste je brát moc vážně, na druhou stranu budu rád, když mi třeba v komentářích napíšete, na které karty vsázíte a vy a proč.

The first card that I think will probably go up in price is the Pelacor Bandit. This card currently sells for about $0.2 on the internal market. A similar card, the Sabre Shark (beta), sells for $4.50. In addition, Pelacor Bandit has the flying ability, though it has slightly less combat power (5 vs 15). And of course, there is a difference in the number of cards printed of about 200,000 (Sabre Shark) vs about 1,250,000 (Pelacor Bandit). But my guess is that these cards will cost similar money within a year.

První karta, která podle mého pravděpodobně půjde s cenou nahoru je Pelacor Bandit (beta). Tato karta se v současnosti na interním trhu prodává za cca 0,2 dolaru. Obdobná karta Sabre Shark se prodává za 4,5 dolaru. Krom toho Pelacor bandit má navíc schopnost flying, sice má o něco menší combat power (5 vs 15) a existuje i rozdíl v počtu vytištěných karet cca 200 000 ks vs cca 1 250 000 ks. Ale můj tip je, že tyto karty budou do roka stát obdobné peníze.

image.png

The other card I have a lot of faith in is Venari Crystalsmith. This is a healer that currently sells for about $1 and can be compared to the Divine Healer card that currently sells for about ten times that much. Venari Crystalsmith costs one mana point more, but on the other hand it gives one ranged attack. Divine healer does give one magic attack, but not until level three. Both cards at higher levels then have a debuff though not identical. Even the number of cards in circulation is similar - about 184,000 vs about 250,000. Again, I believe in a price increase soon.

Druhá karta, ve kterou hodně věřím, je Venari Crystalsmith. Jedná se o healera jenž se v současnosti prodává za cca 1 dolar a dá se srovnávat s kartou divine healer, která se v současnosti na trhu prodává za asi desetkrát tolik. Venari Crystalsmith stojí o jeden bod many více, ale zase dává jeden útok na dálku. Divine healer sice dává jeden magický útok, ale až od levelu tři. Obě karty na vyšším levelu pak mají debuff byť ne totožný. Dokonce i počet karet v oběhu je obdobný – cca 184 000 vs cca 250 000. Opět věřím v brzký nárust ceny.

image.png

The third horse in my stable is Naga Assassin with a current price of around $0.7. This is a card from the dragon school. It has an alternative in the red school, which is warrior card Spark Pixies and is currently priced at about $5. Objectively speaking, Spark Pixies is a slightly stronger card, but it costs once as much mana to use. It's the cost of using it for two mana points, the very high speed, and the back-fire ability that makes Naga a very usable card in my opinion.

Třetím koněm v mé stáji je Naga Assassin s aktuální cenou kolem 0,7 dolaru. Jedná se o kartu z dračí školy. Alternativu má v červené škole, za kterou válčí karta Spark Pixies a její cena je momentálně asi 5 dolarů. Objektivně vzato je Spark Pixies o něco silnější karta, ovšem její použití stojí jednou tolik many. Právě cena použití za dva body many, velmi vysoká rychlost a schopnost „back-fire“ dělá z Nagy podle mého velmi použitelnou kartu.

image.png

I'm sure there are more interesting cards whose price will go up in the future, but I don't know if they have a direct comparison with other cards in the game. Where my method of comparing two comparable cards to determine price is not very useful. However, if you guys have a tip for a guaranteed investment, I'd be happy to comment.

Určitě by se dalo najít ještě více zajímavých karet jejichž cena půjde v budoucnu nahoru, ovšem nevím, zda mají přímé srovnání s ostatními kartami ve hře. Kde moje metoda porovnávaní dvou srovnatelných karet pro zjištění ceny není moc použitelná. Pokud ovšem máte vy nějaký tip na zaručenou investici, tak budu moc rád za komentář.0
0
0.000
3 comments
avatar

I am 100% with you on your predictions for Pelacor Bandid and Venari Crystalsmith. I think both are undervalued right now. Especially since bandid can be a really good card if combined with a physical Bortus setup. Time will tell :)

0
0
0.000
avatar

Ty cennější karty, které porovnáváš, jsou z edice Beta, která se bude stahovat. Tvoje typy jsou z jiných edic, které se stahovat nebudou. Jistě, až se budou stahopvat, tak jejich cena pravděpodobně povyskočí...

0
0
0.000
avatar

Víceméně souhlasím. Hlavně Pelacor Bandit je podle mě šíleně podceněný, protože teď padá skoro pořád. Až nebude, cena poroste.

0
0
0.000