Science for everybody! / Věda pro každého!

avatar

I have been dealing with a bit of a tricky problem lately. I needed to get some scientific articles. If you have ever been in a situation like this, you probably know that getting articles published in scientific journals and databases on the internet is quite expensive. The cost of one article comes out to good money. If you want to do a research on a topic and find, say, ten interesting articles worth reading for, it can cost you a fortune.

Nedávno jsem řešil takový zapeklitý problém, potřeboval jsem získat pár vědeckých článků. Pokud jste se někdy někdo dostali do podobné situace, tak asi víte, že sehnat na internetu články publikované ve vědeckých časopisech a databázích je dost drahá záležitost. Cena za jeden článek vychází na pěkné peníze. Pokud si na nějaké téma chcete udělat rešerši a najdete třeba deset zajímavých článků, které by stalo za to přečíst, tak byste se mohli solidně plácnou přes kapsu.

image.png

So I decided to ask a good friend of mine from my college days, who has stayed on at the university and continues to develop his academic career, to download and send them to me. In fact, probably every university library has subscriptions to all sorts of major scholarly databases for its members.

Rozhodl jsem se tedy poprosit jednoho mého dobrého kamaráda z dob vysokoškolských studií, který na univerzitě zůstal a dál rozvíjí akademickou kariéru, aby mi je stáhl a poslal. Asi každá vysokoškolská knihovna má totiž pro své členy předplatné do všech možných významných vědeckých databází.

My friend of course gave me a helping hand and offered to download anything I needed, but advised me to try the https://sci-hub.se website first. This is a pirate site where you can download really almost any scientific article you can find on the internets. Just put in the url or DOI, wait a bit, and it's done.

Kamarád mi samozřejmě podal pomocnou ruku a nabídl se, že mi stáhne cokoliv, co budu potřebovat, ale poradil mi, ať prvně vyzkouším web https://sci-hub.se. Jedná se o pirátskou stránku, kde se dá stáhnout opravdu skoro každý vědecký článek, co se dá najít na internetech. Stačí vložit url nebo DOI, chvilku počkat a je to doma.

Sure, some may argue that pirate downloads are unethical. I, on the other hand, think that research that is largely paid for with public money should be open to the public. So I literally applaud this kind of initiative.

Ano, někteří mohou namítat, že pirátské stahování není etické. Já si zase myslím, že výzkum, který je z velké většiny placen z veřejných peněz by měl být i veřejnosti přístupný. Takže takovou iniciativu doslova vítám.0
0
0.000
0 comments