Black Mesa - Half-Life remake (CZ/ENG)

A few days ago I finished playing another legend of the world of computer games, or at least its faithful remake called Black Mesa. Half - Life is undoubtedly one of the most recognized games of all time. The first entry in the series came out in 1998 and in my opinion it was the one that set a new way of storytelling in the FPS (shooter) genre.

Pár dní zpět jsem dohrál další legendu světa počítačových her, teda aspoň její věrnou předělávku s názvem Black Mesa. Half – Life je bezesporu jedna z nejuznávanějších her všech dob. První díl série vyšel v roce 1998 a dle mého to byl právě on, kdo nastavil nový způsob vyprávění příběhu v žánru FPS (stříleček).

20220126193511_1.jpg

Black Mesa is a fan-made remaster/remake of the original game. The fans set out to convert the entire original game into a new engine, while also tweaking some of the locations that they've significantly reworked. This whole project was started back in 2005 and was worked on by volunteers only, but over time the team was professionalized, and the game was officially released in 2020 on Steam with a price tag around 10 euros.

Black Mesa je fanouškovský remaster/remake původní hry. Fanoušci si dali za cíl převést celý původní počin do nového engine a zároveň se dotkli i některých lokací, které zásadně rozpracovali. Celý tento projekt byl započat už v roce 2005 a pracovali na něm pouze dobrovolníci, postupem času však došlo k profesionalizaci týmu a hra oficiálně vyšla v roce 2020 na Steamu s cenovkou 10 euro.

20220115181508_1.jpg

The remake is done with a great eye for detail and a tremendous respect for the original. Especially in the first two thirds of the game, I would dare to say that the whole level design is practically identical to the original game. This is not the case in the last part of the game, which is much reworked and expanded with new locations. However, even these new levels are created with respect to the original, and the visuals are beautifully done.

Remake je udělán s velkým citem pro detail a s ohromným respektem k originálu. Především v prvních dvou třetinách hry bych si dovolil tvrdit, že celý level design je prakticky totožný s původní hrou. To tedy neplatí v poslední části hry, které je hodně přepracovaná a rozšířená o nové lokace. Nicméně i tyto nové levely jsou tvořeny s respektem k originálu, a i graficky jsou zpracovány opravdu nádherně.

20220127184455_1.jpg

I was a bit disappointed by the change in game physics, the original game runs on a heavily modified Quake I engine, which was very smooth and allowed the player to move very fast around the map using the so-called bunny hopping. The remaster, by contrast, uses the more modern Source engine, which looks beautiful, but the bunny hopping is limited compared to the original. This probably won't limit the average player, but it bothered me a bit.

Trochu mě mrzela změna herní fyziky, původní hra běží na silně modifikovaném enginu Quake I, který byl velmi plynulý a umožňoval hráči velmi rychlý pohyb po mapě pomocí tzv. bunny hopingu. Remaster je oproti tomu využívá modernější Source engine, který sice vypadá nádherně, ale bunny hoping je v něm oproti originálu omezen. To sice běžného hráče asi nijak neomezí, ale mě to trošku vadilo.

20220126181531_1.jpg

Another downside is the strange feeling of shooting. The guns don't have the right feeling, which I see as a problem in a shooter game.

However it is a great achievement that should be played by all fans of the original and also manages to bring the Half-life legend to a new generation of gamers.

Dalším nedostatkem je podivný pocit ze střelby. Zbraně nemají ten správný feeling, což u střílečky vnímám jako problém.

Celkově vzato se však jedná o skvělý počin, který by si měli zahrát všichni fanoušci originálu a zároveň dokáže fenomén Half-life přiblížit i nové generaci hráčů.

20220126154250_1.jpg

And what are your experiences with the Half Life series? Have you played it?

A jaké jsou vaše zážitky se sérii Half-Life? Hráli jste?0
0
0.000
7 comments
avatar

Na screenech vypadá pěkně. Možná, že Hal-Life kdysi hrál. Bylo to v dobách, když se měnily a pálily disky. Moc mi v paměti neulpěl. Více si pamatuji na Aliens vs. Predátor nebo Far Cry. Jak jsem nedávno zjistil, když jsem si o Vánocích zkusil zahrát, že už nemám takový postřeh jako dřív a cit v rukou na to aniž bych byl schopen hrát na nejlehčí úroveň. Nové zážitky už mít asi nebudu.

0
0
0.000
avatar

Far-cry vycházelo mnohem déle, to bylo 2004 ve stejnou dobude jako Half Life 2. A pamatuji si, že ve Far Cry jsme byly unešení z toho jak moc hezkou mám grafiku vody :). On ten 2004 byl vůbec super rok, to vyšel i Doom 3 :). AVP záleží které myslíš, první vyšlo někdy kolem roku 2000 a druhé myslím dva roky po něm. V mé tehdejší bublině byla populárnější dvojka a to hlavně kvůli multiplayeru :)

0
0
0.000
avatar

Ty roky vydání jdou úplně mimo moje vnímání. AVP 2 to byla, protože byla možnost si uložit pozici. Co se týká multiplayeru, to byla pro mě tabu. Tehdy jsem měl jen vytáčené připojení s příšerným pingem.

0
0
0.000
avatar

I've only played Half Life: Alyx in this series but I really want to play this Black Mesa remake of Half Life 1. It looks really good. It's kinda shameful I haven't played the games at all.

0
0
0.000
avatar

I didn't play Half Life: Alyx yet, because i dont have a VR set :/. But whet it came out i was step from buying a Oculus rift, just because Half Life Alyx. But definitely i think all games from Half Life universum worth trying :)

0
0
0.000
avatar

Congratulations @jedenjenda! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 6000 upvotes.
Your next target is to reach 7000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month challenge - Feedback from February day 3
Our Hive Power delegations to the last Power Up Month challenge Winners
Feedback from the February 1st Hive Power Up Day
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar
(Edited)

Skončil jsem někde u Quake I a FarCry :)

0
0
0.000