avatar

๐’ฎ๐’ถ๐“‡๐’ถ๐’ฝ (๐“Œ๐’พ๐“‰๐’ฝ ๐’ถ๐“ƒ โ๐’ถ๐“Ž๐“‰๐’ธ๐’ฝโž)

I guide while waving around my spatulawand and flinging edible glitter; call me a Kitchen Witch, a midwife for your soul ... because Spiritual Director sounds too lofty.
PAL
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
PAL can be converted to PAL POWER in a process called staking.
PAL Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
HIVE
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
HIVE can be converted to HIVE POWER in a process called staking.
HIVE Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
+2127.873 HIVE
HIVE Dollar
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.

History

Transferred 0.015 PAL to curatorcat.pal
Author reward: 0.029 PAL for cosmictriage/re-juliakponsford-rcph5h
Transferred 0.009 PAL to curatorcat.pal
Author reward: 0.017 PAL for cosmictriage/moments-in-time-quiet-rainy-days-have-their-own-beauty
Transferred 0.003 PAL to curatorcat.pal
Received 0.003 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.003 PAL Tokens!
Transferred 0.013 PAL to curatorcat.pal
Received 0.013 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.013 PAL Tokens!
Transferred 0.11 PAL to curatorcat.pal
Received 0.001 PAL from utopis ToSend: 0.001: Testing PAL payouts, for your balance of 2.378 UTOPIS (0.00300162% share)
Transferred 0.019 PAL to curatorcat.pal
Received 0.003 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.003 PAL Tokens!
Received 0.013 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.013 PAL Tokens!
Received 0.001 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.001 PAL Tokens!
Received 0.002 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.002 PAL Tokens!
Transferred 0.014 PAL to curatorcat.pal
Received 0.014 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.014 PAL Tokens!
Transferred 0.003 PAL to curatorcat.pal
Received 0.003 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.003 PAL Tokens!
Transferred 0.014 PAL to curatorcat.pal
Received 0.014 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.014 PAL Tokens!
Transferred 0.025 PAL to curatorcat.pal
Received 0.025 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.025 PAL Tokens!
Transferred 0.014 PAL to curatorcat.pal
Received 0.014 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.014 PAL Tokens!
Transferred 0.029 PAL to curatorcat.pal
Received 0.029 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.029 PAL Tokens!
Transferred 0.015 PAL to curatorcat.pal
Received 0.015 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.015 PAL Tokens!
Transferred 0.014 PAL to curatorcat.pal
Received 0.014 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.014 PAL Tokens!
Transferred 0.028 PAL to curatorcat.pal
Received 0.021 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.021 PAL Tokens!
Received 0.007 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.007 PAL Tokens!
Staked 0.009 PAL to cosmictriage
Transferred 0.1 PAL to curatorcat.pal
Received 0.007 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.007 PAL Tokens!
Received 0.005 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.005 PAL Tokens!
Received 0.005 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.005 PAL Tokens!
Received 0.007 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.007 PAL Tokens!
Received 0.007 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.007 PAL Tokens!
Received 0.028 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.028 PAL Tokens!
Received 0.014 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.014 PAL Tokens!
Received 0.007 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.007 PAL Tokens!
Received 0.003 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.003 PAL Tokens!
Received 0.003 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.003 PAL Tokens!
Received 0.003 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.003 PAL Tokens!
Received 0.007 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.007 PAL Tokens!
Received 0.003 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.003 PAL Tokens!
Received 0.007 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.007 PAL Tokens!
Received 0.003 PAL from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.003 PAL Tokens!
Staked 0.277 PAL to cosmictriage